Prijavi diskriminaciju!

Ukoliko ste diskriminisani_e na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta ili ukoliko ste doživjeli_e neki vid nasilja, obratite nam se.

Sva pitanja, komentare i probleme proslijedićemo našem pravnom timu.

Vaše upite možete slati anonimno – bez navođenja ličnih imena i podataka.
Potrebno je da nam ostavite kontakt (e-mail, telefon) da bismo Vam mogli_e odgovoriti na upite. Informacije koje nam proslijedite neće se koristiti bez Vašeg pristanka.

Šta je to diskriminacija i koji su njeni oblici?

Diskriminacija je svaki postupak kojim te neko isključi, ograniči ili onemogući u obavljanju svakodnevne aktivnosti ili korištenju zagarantovanih prava na osnovu nečije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ne mora uključivati fizičko nasilje. U BiH je diskriminacija zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije (član 2.)

Oblici diskriminacije

Spolno uznemiravanje  je svaki oblik neželjenog fizičkog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje je seksualne prirode, čiji je rezultat povreda dostojanstva neke osobe, a stvara zastrašujuće ili ponižavajuće okruženje.

Npr. Ideš sa svojom djevojkom ulicom i grupa prolaznika ti dobacuje “Dođi da ti pokažem šta je pravi muškarac” ili kada ti neko šalje pornografski sadržaj u e-mailovima.

Mobing je oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu i podrazumijeva ponavljanje radnji čiji je cilj ponižavanje određene osobe i degradacija njenih radnih uslova, profesionalnog i ličnog integriteta.

Npr. Kolega_ica na radnom mjestu ili šef_ica te vrijeđa zbog seksualne orijentacije; dobacuje ti da “ni ne izgledaš kao muško/žensko”; obraća ti se u rodu suprotnom od tvog.

Segregacija je odvajanje osobe na osnovu njihove pretpostavljene homoseksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Npr. Na času fizičkog odgoja nastavnik te pošalje da igraš “gume sa djevojčicama” umjesto “da igraš fudbal sa dječacima”; radne kolege_ice ne žele dijeliti kancelariju s tobom.

Podsticanje na diskriminaciju postoji kada neka osoba javno ističe svoj negativan stav prema LGBTI osobama ili podstiče druge na diskriminaciju LGBTI osoba.

Npr. Utjecajni_a političar_ka ističe svoj lični negativni stav prema homoseksualnosti, znajući da to može izazvati negativne reakcije njegovih_njenih pristalica prema osobama homoseksualne orijentacije.

Ukoliko si žrtva diskriminacije, prijavi je!
Ukoliko si svjedok_inja diskriminacije, prijavi je!