Povodom 8. marta, u Federalnom parlamentu o boljoj zaštiti majčinstva, očinstva i roditeljstva u kontekstu Zakona o radu FBiH i EU integracija

Iako se u proteklih 20 godina postigao značajan napredak kada je riječ o ljudskim pravima žena   i   ravnopravnosti   spolova,   žene   su   još   uvijek   često   diskriminisane,   te   u neravnopravnom položaju. Ovo se naročito očituje u oblasti rada i odnosa u vezi sa radom. Stoga su 13. marta 2017, u Parlamentu Federacije BiH, Sarajevski otvoreni centar i Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, organizirali tematsku sjednicu pod nazivom: Zakon o radu FBiH: Do zaštite majčinstva, roditeljstva i očinstva kroz prizmu EU integracija. Cilj tematske sjednice je bio da se simbolično obilježi Međunarodni dan žena, 8. mart, kao i sedmica ravnopravnosti spolova u BiH.

Adrijana Hanušić Bećirović je na tematskoj sjednici prezentovala nalaze publikacije Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije BiH, koja ima za cilj da ponudi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH koje je potrebno provesti kako bi se unaprijedila zaštita prava radnica i radnika u vezi sa majčinstvom, očinstvom i brigom djece, kao i da bi se stvorili bolji uslovi za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u porodičnom i društvenom životu. Prilikom izlaganja Hanušić Bećirović je istakla da su izmjene i dopune, predložene u publikaciji, odgovori na društvenu realnost u BiH, a namjera istih je ostvariti povoljnije okruženje za zasnivanje porodice. Dodala je i to da su neke od mjera zaštitnog karaktera (od neprimjerenih pitanja o porodičnom statusu, o planovima za brak i trudnoću prilikom razgovora za posao), a neke poticajnog karaktera u smislu da očevi više koriste roditeljsko odsustvo, da bi se postepeno mijenjale percepcije uloga muškaraca i žena u ostvarivanju porodičnog života i u sudjelovanju u društvenom životu.

Svjetlana Marković predstavila je nalaze publikacije Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo EU koja ukazuje na odredbe Ugovora o funkcionisanju EU i Povelje o osnovnim pravima EU te na direktive koje se odnose na zaštitu majčinstva, roditeljstva i očinstva i koje treba da budu prenesene u zakonodavstvo zemalja članica ili onih koje to žele postati. Tokom svog izlaganja precizirala je da EU od BiH zahtijeva garanciju minimuma prava koja se odnose kako na porodiljsko odsustvo (koji se mora ispoštovati), tako i na porodiljske naknade koje će morati biti ujednačene na nivou cijele države. Marković je iskazala i da je u nekim oblastima BiH naprednija u odnosu na legislativu Evropske unije, pogotovo u dijelu koji se odnosi na porodiljsko odsustvo od godinu dana, iako se ovo pravo ne poštuje baš uvijek pa postoje situacije gdje se porodilje, radi prijetnji otkazom, moraju vratiti na posao nakon 42 dana obaveznog porodiljskog odsustva.

Predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ernis Imamović, je u svom izlaganju dao podršku izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH koje bi išle u smjeru zaštite majčinstva, očinstva te usklađivanja sa pravom Evropske unije. Istaknuo je da je trenutni Zakon o radu FBiH doživio ozbiljnu reformu te je prilagođen, između ostalog, i oblasti zaštite žene, materinstva odnosno roditeljstva, ali da se i ovi prijedlozi mogu razmotriti i doprinijeti kvalitetnijim rješenjima u toj oblasti.

Predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Jasna Duraković, zaključila je sjednicu ukazivanjem na to da je trenutni Zakon o radu FBiH u mnogo čemu mnogo bolji od prethodnog, ali da ima i prostora za određene izmjene i dopune. Dodala je i da je posljednim izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH omogućeno da otac i majka imaju isto pravo na roditeljsko odsustvo, što do tada nije bio slučaj, ali da očevi to pravo rijetko koriste te da praksa jednakog korištenja roditeljskog odsustva od strane majke i oca djeteta u društvu treba da bude nešto normalno i prihvatljivo.

Agenda tematske sjednice je dostupna na ovom linku.