Politička participacija u Bosni i Hercegovini

Naslovnica politicke participacije2. Arijana Aganović, Saša Gavrić (priredili_e, 2012)
Politička participacija u Bosni i Hercegovini.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Ambasada Kraljevine Norveške
PDF verzija: Politička participacija u Bosni i Hercegovini