OCD pozivaju institucije BiH i EU da Struktuisani dijalog o pravosuđu učine transparentnijim i efikasnijim

Otvoreno pismo bh. organizacija civilnog društva
Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH,
Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji

STRUKTUISANI DIJALOG MORA BITI TRANSPARENTNIJI I
FOKUSIRAN NA ŠIRI SPEKTAR POTREBA BH. GRAĐANA I GRAĐANKI

Organizacije civilnog društva, potpisnice ovog otvorenog pisma, pozivaju institucije Bosne i Hercegovine i Evropsku uniju da nastave u svojim namjerama da se proces “Struktuisanog dijaloga o pravosuđu” učini transparentnijim i više efikasnijim.
Kao što je na sastanku u Delegaciji Evropske unije 7. marta ove godine već započeto i na različitim nivoima zaključeno, mišljena smo da se Struktuisani dijalog za pravosuđe treba nadograditi. Predlažemo slijedeće korake:

Struktuisani dijalog za pravosuđe treba postati Struktuisani dijalog za vladavinu prava – Iako su pitanja pravosuđa u užem smislu (uključujući propitivanje rada tužilaštava i sudova na državnom, entitetskom i Brčko Distrikt nivou, rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, procesuiranje predmeta ratnih zločina i regionalna saradnja u pravosuđu) od centralnog značaja za budućnost Bosne i Hercegovine, mišljenja smo da se u ovaj proces moraju uključiti i druga pitanja vezana za vladavinu prava.
Borba protiv korupcije i kriminala, jačanje ravnopravnosti spolova, suzbijanje diskriminacije marginalozovanih grupa, borba protiv zločina iz mržnje i govora mržnje su takođe aspekti koji u ovom procesu trebaju pronaći svoje mjesto, kako bi Bosna i Hercegovina istinski jačala vladavinu prava i usvajala i primjenjivala evropske standarde u oblasti ljudskih prava;

U Struktuisani dijalog treba uključiti i treću grupu akteru – organizacije civilnog društva – Od 2011. godine, kada je dijalog započet, pa do danas, ovaj proces je pokazao ograničene rezultate. Pregovori između bh. državnih institucija i Evropske unije zadovoljili su institucionalni nivo pregovora, dok u ovom procesu nedostaje treća, kritička strana – bh. civilno društvo. Evropska unija je pozvala BiH da omogući učešće organizacija civilnog društva u ovom procesu u budućnosti. Ovim putem, i mi organizacije civilnog društva izražavamo svoju zainteresovanost i pozivamo državne i entitetske vlasti da omoguće uključivanje civilnog društva i da na taj način struktuisanom dijalogu pruže priliku da postane proces koji će donijeti konkretne rezultate.

Iako je proces bh. integracija u Evropsku uniju već godinama blokiran zbog činjenice da ne postoji volja niti zainteresovanost bh. političkih lidera da pronađu rješenja za otvorena pitanja i na taj način počnu da rade u interes svojih građana i građanski, a ne sopstveni ili interes stranaka, vjerujemo da je moguće da dođe do promjene. Organizacije civilnog društva mogu i moraju tome doprinijeti!

POTPISNICE OTVORENOG PISMA: Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH – članice inicijative su: Centar za političke studije Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, Zašto ne Sarajevo, Fondacija Cure Sarajevo, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sarajevo, Evropski istraživački centar Sarajevo, Vanjsko politička inicijativa Sarajevo, Green Council Sarajevo, Zeleni Neretva Konjic, Helsinški parlament građana Banjaluka, Centar za socio-ekološki razvoj Banja Luka, Perpetuum mobile Banja Luka, Centar za mlade ‘Kvart’ Prijedor, Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, OKC Abrašević Mostar, Udruženje “PEKS” Živinice, Vesta Tuzla, Infohouse Sarajevo, Crvena Sarajevo, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH Sarajevo;
Pismo su takođe podržale i sljedeće organizacije: Asocijacija demokratskih iniciativa, Sarajevo; Centar za istraživačko novinarstvo, Sarajevo; Prava za sve, Sarajevo; Transparency International, Banja Luka; BH novinari, Sarajevo; Fond otvoreno društvo BiH, Sarajevo; Vaša prava, Sarajevo; Centri civilnih inicijativa, Tuzla; Vive zene, Tuzla