Održan trening u okviru projekta Lokalizacija CEDAW-a

10408085_710900642363544_2182150281522971551_nU periodu od 22. do 24. februara u Laktašima je održan trening u okviru kojeg je urađen nacrt dokumenta koji obuhvata indikatore, izvore i metode prikupljanja podataka, potrebnih za argumentovanje napretka u realizaciji preporuka CEDAW komiteta, koje se odnose na položaj i zaštitu prava žena u svim oblastima života. Dokument će biti dostavljen i ostalim organizacijama, čiji predstavnici nisu bili pristuni, kako bi ga mogle dopuniti i korigovati, tako da on na najbolji mogući način bude primjenjiv u praksi. Trening je održan u sklopu projekta ”Lokalizacija CEDAW”, kojeg implementira Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podržava UN Women, a odnosi se na prvu fazu projekta.

Tabela sa indikatorima, izvorima i metodama će biti objavljena u Vodiču koji će biti namijenjen prvenstveno nevladinim organizacijama civilnog društva kako bi CEDAW konvenciju i prateći Opcioni protokol mogle koristiti u svakodnevnom radu na lokalnom, entitetskom i državnom nivou.

Cilj projekta “Lokalizacija CEDAW” je uključiti veći broj nevladinih organizacija, pogotovo iz manjih lokalnih sredina, u proces praćenja i izvještavanja prema CEDAW komitetu da bi se ojačala baza za pritisak prema institucijama vlasti na svim nivoima koje su odgovorne za ispunjavanje preporuka CEDAW komiteta.

Projekat ima tri faze:

  • Definisanje jasnih indikatora za praćenje provedbe završnih komentara i preporuka CEDAW komiteta (2013) i izrađivanje Vodiča koji treba da olakša rad nevladinih organizacija na terenu.
  • Serija treninga na kojima će nevladine organizacije dobiti znanje i vještine kako da prate i izvještavaju o provedbi CEDAW preporuka.
  • Sastanak partnerskih organizacija sa ciljem da se definišu zagovaračke akcije na državnom nivou i da se izradi plan za pisanje narednog Alternativnog izvještaja.

Državni i Alternativni izvještaj koji su pripremile nevladine organizacije iz BiH predstavljeni su CEDAW komitetu 2013. godine. Naredni izvještaj o napretku koji je postignut u odnosu na iznijete komentare i preporuke država BiH treba podnijeti CEDAW komitetu 2017. godine.

Realizacije projekta je započela 1. januara 2015. godine, a traje do kraja mjeseca jula.