Izvještaj sa radionice jačanja kapaciteta ŽMBiH – Monitoring ženskih prava u BiH

10431512_861407750577680_1998645594133717491_nU okviru projekta “Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH”, koji realizuju Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Norveške ambasade u Sarajevu, održana je radionica MONITORING ŽENSKIH PRAVA U BiH od 19. do 21.12.2014. godine u Sarajevu. Radionicu su vodile Vanja Macanović („Autonomni ženski centar“, Beograd) i Đurđica Ergić („BIBIJA“ – Romski ženski centar, Beograd). Radionica je okupila predstavnice Ženske mreže Bosne i Hercegovine, ukupno 22 učesnice.

Ova je radionica bila primarno namijenjena organizacijama koje su u okviru analize kapaciteta članica Ženske mreža BiH iskazale potrebu za dodatnom edukacijom o monitoringu ženskih ljudskih prava, kao i organizacijama koje će u narednom periodu raditi na izradi Alternativnog izvještaja o provedbi CEDAW Konvencije u BiH.

Tema: Izveštavanje o sprovođenju međunarodnih konvencija u oblasti ljudskih, manjinskih i prava žena sa fokusom na CEDAW izveštavanje.

Bosna i Hercegovina je 19.jula 2013. godine u Ženevi podnijela 4. i 5. periodični Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH, Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama CEDAW je objavio svoja Zaklјučna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine kojima je zadužio Bosnu i Hercegovinu za dalje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova i prava žena.

Pored sljedećeg periodičnog izveštaja, koji je planiran za juli 2017. godine, Komitet je zatražio od Bosne i Hercegovine da osigura, u roku od dvije godine, dakle 2015. godine, pisanu informaciju o preduzetim mjerama za sprovođenje preporuka sadržanim u stavovima 10 (a) do (d) i 34 (a) do (h).

Ovi dokumenti su bili polazišne tačke u pripremi ovog treninga.

 1. Podignuti nivo informisanja o monitoringu i načinima izvještavanja o sprovođenju međunarodnih konvencija u oblasti ljudskih, manjinskih i prava žena sa fokusom na CEDAW konvenciju.
 2. Unaprijeđena znanja o praćenju i izvještavanju sprovođenja međunarodnih konvencija o ljudskim, manjinskim i pravima žena sa fokusom na CEDAW konvenciju.
 3. Unaprijeđene vještine za prikupljanje podataka za alternativno izvještavanje o sprovođenju CEDAW konvencije u domenu prava žena u BiH, sa posebnim osvrtom na pripadnice marginalizovanih društvenih gurpa.

Teme kojima smo obrađivale:

 • Međunarodni i domaći mehanizmi zaštite ženskih ljudskih prava
 • CEDAW Konvencija
 • BiH Izvještaj u sjeni
 • Svrha i procedure alternativnog izvještavanja/izvještavanja u sjenci pred CEDAW Komitetom
 • CEDAW: iskustva zemalja u regionu
 • Definisanje ključnih oblasti za CEDAW izvještavanje
 • Razvijanje i definisanje metodologije prikupljanja podataka
 • Lista ključnih pitanja

Voditeljke radionice koristile su različite metode rada: od interaktivnog predavanja, uz primjere iz prakse, diskusije i razmjene iskustva sa učenicama procesa pripreme BiH Izvještaj iz senke, potom open space metoda rada i grupnog rada na definisanju liste ključnih pitanja za buduće izveštavanje.

Očekivanja učesnica:

 • Izrada indikatora za prikupljanje podataka za izradu alterntivnog izveštaja
 • Alati za rad na monitoringu
 • Detalji o izvještavanju
 • Svrha CEDAW izvještavanja
 • Procedure, šta se dobija izvještavanjem
 • Nove informacije, novi vidici
 • Informacije o metodologiji prikupljanja podataka
 • Podići vidljivost o važnosti CEDAW izvještavanja
 • Umrežavanje na svim nivoima
 • Unaprijeđivanje sopstvenih znanja i iskustava
 • Metodologija u praksi
 • Sticanje znanja i primjena u praksi
 • Sprovođenje zakona i strateških dokumenta na lokalnom niovu
 • Kako motivisati NVO za rad na izvještavanju

Pored opštih informacija o važnosti međunarodnog prava, najviše pažnje posvećeno je funkcionisanju CEDAW Komiteta kao regulatornog mehanizma za praćenje sprovođenja CEDAW konvencije, kao i mogućnosti izvještavanja NVOa o pojedinim (ili svim) tačkama konvencije. Većina učesnica je definisala očekivanja u smijeru unapređivanja znanja i informacija o samoj konvenciji, procedurama izvještavanja i metodologiji prikupljanja podataka za izvještavanje. Ovo su bile teme kojima smo posvetile najviše vremena i u okviru kojih se vodila aktivna diskusija.

Učesnice su se složile da je neophodno vršiti monitoring sprovođenja domaćih i međunarodnih dokumenata, a da je CEDAW konvencija jedan od važnijih dokumenta za demokratizaciju društva i postizanje rodne ravnopravnosti.

Utvrdili smo tri mogućnosti koje nudi CEDAW Komitet:

 1. Međuizveštaj – izvještavanje po određenim stavovima Zaključnih zapažanja ((a) do (d) i 34 (a) do (h));
 2. Predsesija glavnog izvještaja – vjerovatno početkom 2017. godine;
 3. Glavna sesija CEDAW Komiteta – sredina 2017. godine.

Osim ovoga, potrebno je pratiti web site: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx na kome su informacije o sesijama i učešću država i NGO.

Članice Ženske mreže BiH saglasne su da je za pripremu alternativnog (ili izvještaja u senci) potrebna jasna organizacija sa detaljnim planom rada i zaduženjima uz poštovanje vremenskih rokova.

Potrebe Ženske mreže BiH:

 • unaprieđivanje kapaciteta članica za temu monitoringa javnih politika;
 • unaprjeđivanje kapaciteta članica za pripremu i primjenu alata za prikupljanje podataka;
 • organizacija koja fascilitira procesom;
 • lista ključnih pitanja sa vremenskim planom i pojedinačnim zaduženjima;
 • izrada metodologije prikupljanja podataka: pitanja za intervju, žensku priču, studiju slučaja;
 • prikupljanje podataka na terenu;
 • prikupljanje podataka o mjerama i aktivnostima institucija na raznim nivoima;
 • analiza pravnog sistema u BiH;
 • desk istraživanje;
 • uobličavanje podataka dobijenih na terenu;
 • priprema i usaglašavanje preporuka za CEDAW Komitet
 • učešće u treningu From Global to Local – u organizaciji International Women’s Human Rights Movement and the International Women’s Rights Action Watch (IWRAW), http://www.iwraw-ap.org/governance/resource_teams.htm– 10tak dana;
 • najmanje 2 radna sastanka svih učesnika/ica ;
 • predstavljanje konačnog izvještaja i preporuka na nacionalnom i lokalnom niovu u BiH.