MUP i Tužilaštvo Kantona Sarajevo zajedno u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku Stalne Misije Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a suradnji sa Misijom OSCE u BiH 18. i 19. oktobra/listopada 2018. godine, održao zajedničku dvodnevnu obuku za policijske službenike/ce Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i tužitelje/ice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Edukcija, pod nazivom Predrasuda kao pobuda za počinjenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, ticala se ovih krivičnih djela, sa fokusom na manjinske grupe koje ova krivična djela u našoj zemlji posebno pogađaju – lezbejke, gej, biseksualne, trans i interspolne (LGBTI) osobe, Rome/kinje, povratničke zajednice, kao i vjerske i sakralne objekte.

U toku prvog dana obuke, govorilo se o predrasudama i stereotipima, te o položaju građana i građanki (pripadnika/ica manjinskih grupa) u bh. društvu. Naime, predrasuda je motiv za počinjenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, odnosno stav/mišljenje/emocija prema određenoj grupi ili osobi samo zato što dijeli pretpostavljene/zaštićene karakteristike neke određene (manjinske) grupe, a koja nije zasnovana na činjenicama. Na kraju prvog dana obuke učesnici/ce su imali priliku da slušaju o problemima u praksi, monitoringu kojeg radi Misija OSCE u BiH, kao i da nauče šta su ova krivična djela, na koje načine se ispoljavaju i koje posljedice ostavljaju.

Drugog dan obuke, govorilo se o kontekstualnom i pravnom okviru i regulaciji ovih krivičnih djela. Govorilo se i o značaju i tehnikama procesuiranja, te o protokolima o suradnji između policije i tužilaštva po pitanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje, na koji način bi isti mogli poboljšati zajedničku suradnju policije i tužilaštva, a u cilju što adekvatnijeg rasvjetljavanja ovih krivičnih djela. Također, učesnici/ce edukacije su kroz grupnu vježbu i na primjerima slučajeva koji su se zaista desili i bili procesuirani, imali/e priliku da analiziraju slučajeve i činjenična stanja te daju svoj profesionalni osvrt na istrage i kvalifikacije djela, a u svrhu što boljeg razumijevanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Budući da se počinjenje nasilja i krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama, Romima/kinjama, povratničkim zajednicama, vjerskim i sakralnim objektima u praksi rijetko procesuira, ili se pogrešno istražuje i na kraju neadekvatno sankcionira, smatramo da je edukacija policijskih službenika/ca i tužitelja/ica na ovu temu važna i potrebna. Također, važna je i zbog toga što je ovo realativno nova pravna regulacija usvojena prije dvije godine u Federaciji BiH, stoga je upoznavanje sa ovom tematikom i problematikom od velikog značaja.

Dvodnevnoj edukaciji su prisustvovali komandiri i zamjenici komandira Sektora uniformisane policije  i načelnici i zamjenici načelnika Sektora kriminalističke policije MUP-a KS zajedno sa tužiteljima/cama Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Ovo je bio prvi put da je rukovodni kadar na nivou komandira/zamjenika komandira i načelnika/zamjenika načelnika MUP-a učestvovao na edukaciji ovog tipa, što je svakako značajno.