Medijima povodom Opštih izbora 2018.

Molba za promovisanje principa rodne ravnopravnosti i ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca uoči predstojećih izbora

Sarajevski otvoreni centar, kao nezavisna, feministička organizacija civilnog društva u fokusa svog rada, pored ostalog, ima  učešće i adekvatnu zastupljenost žena u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo,  Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u članu 20. propisuje da Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. (2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana. (3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2). Sastav nijednog od tijela vlasti u Bosni i Hercegovini ne ispunjava ovu, zakonom propisanu, obavezu te su žene, kao manje zastupljeni spol, trenutno u zakonodavnim tijelima vlasti zastupljene u omjeru od cca 20%, a u izvršnim tijelima vlasti u još i manjem omjeru.

Svako tijelo vlasti, kako parlamenti koje građani_ke biraju svojim glasom tako i vlade koje kasnije budu imenovane, treba da bude slika društva koje predstavlja i čiji ga građani i građanke svojim glasom biraju i formiraju, te za čije interese i treba da rade. Žene koje čine više od polovine stanovništva BiH nikada nisu bile ravnopravno zastupljene u tijelima vlasti. Neravnopravna zastupljenost žena u odnosu na muškarce u tijelima vlasti uskraćuje da znanje i kapaciteti kojim raspolažu žene u BiH budu iskorišteni u najbolje svrhe, svrhe poboljšanja života građana i građanki. Samim tim tijela vlasti u BiH nikada nisu predstavljala ono što ona treba da budu, sliku društva koja ima razumijevanja za probleme svih građana i građanki te znanje da radi na njihovom rješavanju.

Datum održavanja opštih izbora je sve bliže, a samim tim i prilika svih nas da djelujemo i našim glasom utičemo na ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca u tijelima vlasti. Danas zvanično počinje predizborna kampanja koja sa sobom donosi predstavljanje kandidata i kandidatkinja te izbornih programa stranaka. Ono što predizborna kampanja također donosi jesu medijska gostovanja i predstavljanja članova i članica različitih političkih opcija kojima nas pozivaju da glasamo baš za njih. Podsjećamo, više od polovine glasačkog tijela u BiH su žene, koje imaju različite potrebe i interese u odnosu na muškarce i koje je potrebno uvjeriti da će davanjem povjerenja određenom_oj kadidatu_kinji i političkoj opciji te potrebe i interesi biti zadovoljeni.

Svjesni_e smo da je uloga i značaj medija ogroman i da su mediji ključni za prenošenje prave poruke te mijenjanje postojećih predrasuda i stereotipa u društvu. Vjerujemo da prepoznajete značaj postizanja stvarne rodne ravnopravnosti i ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima vlasti.

Ovim putem bismo Vas molili_e da nam tokom predizborne kampanje budete saveznici_e te da tokom dijaloških emisija, intervjua i gostovanja pozivate ravnopravno kandidate i kandidatkinje na predstojećim izborima da se predstave građanima i građankama, te da jedno od obaveznih pitanja bude i pitanje kandidatu_kinji o borbi i zalaganju za rodnu ravnopravnost te ravnopravno učešće žena i muškaraca u tijelima vlasti.