Koraci ka uspostavljanju servisa LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške u Tuzli

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, u Tuzli je 22.10.2021. u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra održan trening na temu vršnjačkog (peer-to-peer) savjetovanja i pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja za LGBTI osobe.

Na treningu su učestovovale članice organizacija Tuzlanski otvoreni centar iz Tuzle i Centar za psihoterapiju „Budi OK“ iz Bijeljine, sa kojima će Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade, pored ostalih organizacija širom BiH, u narednom periodu raditi na jačanju kapaciteta za servise pružanje usluga senzibilirane psihološke podrške LGBTI osobama. S tim u vezi, TOC i Centar „Budi OK“ će raditi na jačanju vlastitih kapaciteta za pružanje inkluzivne psihološke podrške, za što je ovaj trening jedan od prvih koraka, a LGBTI osobe će se u slučaju dalje potrebe za psihološkom i psihoterapijskom pomoći moći obratiti stručnim osobama obje organizacije.

Učesnice treninga, psihologinje i psihoterapeutkinje, su iskazale potrebu za dodatnom senzibilizacijom u pogledu rada sa LGBTI zajednicom, radi doprinosa zaštiti njihovog mentalnog zdravlja i pružanja sveobuhvatne psihosocijalne podrške. SOC i Krila nade kao partneri u ovom projektu nude svoja znanja i iskustva u navedenim poljima.

Kao i prethodni treninzi za javne ustanove (centre za mentalno zdravlje i centre za socijalni rad) i organizacije civilnog društva, i ovaj trening je koncipiran tako da su obrađene pravna situacija zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, vršnjačko savjetovanje te praktične smjernice za inkluzivno postupanje i pružanje podrške LGBTI zajednici, kroz konkretne primjere iz prakse, što će posebno koristiti organizacijama u građenju servisa podrške LGBTI osobama. Predstavljen je i objavljeni priručnik na ove teme, koji će služiti u radu stručnjacima_kinjama i organizacijama.

Dio treninga je bila i živa bibliteka, u okviru koje su učesnice imale priliku razgovarati sa nebinarnim osobama, čime su predstavljeni identiteti osoba koje se rodno ne konformiraju (rodno varijantne osobe), kao i identiteti lezbejke i biseksualne osobe – o svakodnevnim izazovima i poteškoćama s kojima se suočavaju u bh. društvu.

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ finansira Evropska unija, a implementira ga Sarajevski otvoreni centar, sa Fondacijom Krila nade iz Sarajeva, koja kao partner na projektu kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži ka poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju. Cilj projekta je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]