Iz Rozog izvještaja 2017: Prava trans* osoba

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017.

Pravni okvir

Trans* osobe u BiH diskriminisane su u svim oblastima života zbog svog rodnog identiteta i rodnog izražavanja, te ostavljene da se konstantno suočavaju s pravnim vakuumom koji postoji u oblasti regulacije pravne promjene spola.

Trans* osobe u Bosni i Hercegovini oznaku spola u svojim ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj mogu promijeniti tek nakon izvršene medicinske prilagodbe spola. Ove procedure regulisane su zakonima o matičnim knjigama entiteta i Brčko distrikta, te internim pravilima ministarstava zdravstva i ministarstava unutrašnjih poslova entiteta i Brčko distrikta. Ova izmjena vrši se prema procedurama određenim u ministarstvima zdravstva koja vrše pregled dokumentacije donesene iz inostranstva te u ministarstvima unutrašnjih poslova koja poništavaju stari i izdaju novi jedinstveni matični broj i rješenje na osnovu kojeg osoba može promijeniti ostale lične dokumente. Nepostojanje medicinske i finansijske podrške za transrodne osobe ovaj dugotrajni proces dodatno produžuje i otežava. I endokrinološka terapija i hirurški zahvati moraju se obavljati u inostranstvu, jer to u BiH nije moguće, a zvanični sistem zdravstvenog osiguranja te troškove ne pokriva. To znači da osoba sama snosi troškove svoje tranzicije, uz dodatne troškove koje česti odlasci kod inostranih specijalista donose sa sobom.

Uzmemo li u obzir da se sama hirurška procedura prilagodbe spola dosta dugo čeka, te da prije nje osoba prolazi hormonalnu terapiju usljed koje se njeno tijelo mijenja i poprima karakteristike drugog spola, dolazi do neslaganja u izgledu osobe i podacima o spolu koji su navedeni u ličnim dokumentima. Ovakva praksa dovodi do diskriminacije i neravnopravnosti trans* osoba, te ih prisiljava da iznova objašnjavaju svoj rodni identitet, otkrivaju privatne podatke i nose medicinsku dokumentaciju sa sobom u svim trenucima svog života, kao što su školovanje i polaganje ispita, plaćanje karticom u samoposlugama, odlazak u medicinsku instituciju, prelazak granice, identifikovanje službenoj osobi u nekoj državnoj instituciji i prilikom traženja posla. Činjenica je da, i pored zabrane diskriminacije na osnovu rodnog izražavanja, većina trans* osoba u tranziciji jako teško može pronaći posao. Gurnute su na sami rub egzistencije.

Neophodno je da Bosna i Hercegovina, njeni entiteti i Brčko distrikt regulišu pravnu promjenu spola tako da prepoznaju posebnu ranjivost trans* osoba u procesu tranzicije te da se donesu zakoni na entitetskom nivou i nivou Brčko distrikta kojim će se eksplicitno regulisati pitanja prava i sloboda transrodnih i transeksualnih osoba. Ovim zakonima potrebno je na sistemski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene imena, naznake spola u rodnom listu, jedinstvenog matičnog broja i drugih ličnih dokumenata, kao i omogućiti trans* osobama da oznaku spola izmijene u procesu tranzicije bez čekanja na potpunu medicinsku prilagodbu da bi se izbjegla dodatna diskriminacija i marginalizacija. Uz ove zakone potrebno je uvesti i pravilnike kojima će se regulisati procedura prikupljanja medicinske dokumentacije te postupak donošenja mišljenja nadležnog tijela ili komisije, što je osnova za promjenu oznake spola u matičnoj knjizi rođenih i jedinstvenog matičnog broja.

U aprilu 2017. u slučaju A.P. protiv Francuske, Evropski sud za ljudska prava donio je odluku da zahtjev za sterilizaciju trans* osoba kao uslov za pravno prepoznavanje roda predstavlja kršenje ljudskih prava, tačnije Člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ova odluka veliki je korak naprijed u zaštiti ljudskih prava trans* osoba, te je osnova da sve zemlje u Evropi izmijene svoje zakonodavstvo da bi omogućile puno poštivanje ljudskih prava trans* osoba, posebno u kontekstu prava na priznavanje roda i prava na tjelesni integritet.

Pored ove odluke, u 2017. godini kao posebno značajan pomak na polju ljudskih prava pominje se i odluka Vlade Švedske po kojoj će svim trans* osobama koje su prisilno sterilisane biti isplaćena odšteta.

Posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine prepoznaje činjenicu da su transrodne osobe i dalje marginalizirane, a da još uvijek ništa nije poduzeto da se procedura promjene oznake spola pojednostavi, te otvori i za osobe koje žive u drugom rodnom identitetu, odnosno bez potpune medicinske prilagodbe.

ECRI, u svom trećem izvještaju o Bosni i Hercegovini takođe preporučuje i da vlasti reguliraju proceduru i uslove promjene spola u skladu sa smjernicama Vijeća Evrope. Ovim smjernicama potiču se države članice, pa i BiH, da omoguće izmjenu oznake spola u dokumentima na osnovu života u drugom rodnom identitetu.

Dokumentovani slučajevi

Nužnost usaglašavanja identifikacionih dokumenata sa izgledom jasno se pokazala u istraživanju pod nazivom Život van zadatih normi: Transrodnost u BiH koje je Sarajevski otvoreni centar proveo u 2015. godini. Od ukupnog broja trans* osoba koje su sudjelovale u ovom istraživanju, njih 30% je imalo probleme vezane za identifikacione dokumente (lična karta, pasoš, indeks, zdravstvena knjižica, drugo). Sve ispitane osobe su se susrele sa problemom prilikom vađenja identifikacionih dokumenata, a zatim i pri utvrđivanju identiteta tokom primanja zdravstvene njege i prilikom prelaska granice. Veliki broj je imao problema prilikom iznajmljivanja stana (njih 75%), te prilikom utvrđivanja identiteta u obrazovnim ustanovama i utvrđivanja identiteta u vezi sa zaposlenjem (njih 50%).

Na pitanje „kada bi postojala zakonska mogućnost da promijenite oznaku spola na svojim dokumentima, da li biste to učinili_e“, 88% osoba je dalo potvrdan odgovor.

U 2016. godini Sarajevski otvoreni centar kontaktiralo je 5, a u 2017. 2 trans* osobe koje su se raspitivale za mogućnost pravne promjene spola na ličnim dokumentima. Nijedna od ovih osoba nije mogla izmijeniti oznaku spola na dokumentima jer nisu prošle potpunu medicinsku prilagodbu spola.

Smjernice za djelovanje

Usvojiti i provesti okvirni zakon na državnom nivou kojim bi se jasno definisao pojam promjena spola i kojim bi se zakonski pojednostavila i pristupačnijom učinila procedura pravne promjene spola, te omogućila pravna promjena spola na osnovu života u drugom rodnom identitetu bez postavljanja uslova prolaska potpune medicinske prilagodbe spola.

  • Usvojiti i provesti zakone u sve tri upravne jedinice (Republika Srpska, Federacija BiH, Brčko distrikt) kojima bi se zakonski pojednostavila i pristupačnijom učinila procedura pravne promjene spola, te omogućila pravna promjena spola na osnovu života u drugom rodnom identitetu bez postavljanja uslova prolaska potpune medicinske prilagodbe spola.
  • Usvojiti i provesti zakone u sve tri upravne jedinice (Republika Srpska, Federacija BiH, Brčko distrikt) kojima bi se definisale dužnosti medicinskih institucija da uspostave timove i obuče profesionalce_ke koji_e bi mogli_e pratiti proces i voditi medicinske procedure promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i obavezu zavoda za zdravstveno osiguranje da troškove ovih procedura pokrivaju iz zdravstvenog osiguranja.