Iz Rozog izvještaja 2017: Dobre prakse

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017.

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine u julu 2016. godine, Bosna i Hercegovina (BiH) je konačno dobila unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije.

Kroz ove izmjene zakona seksualna orijentacija i rodni identitet su konačno terminološki ispravno imenovane kao osnove na kojima je zabranjena diskriminacija. Pored toga, kao zabranjeni osnov diskriminacije navedene su i spolne karakteristike, čime je BiH postala prva država u jugoistočnoj Evropi koja kroz svoj sveobuhvatni zakon o zabrani diskriminacije predviđa i zaštitu interspolnih osoba od diskriminacije u svim oblastima života. Zakon konačno na pravi način reguliše zaštitu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osoba od diskriminacije.

Sarajevski otvoreni centar, kao jedna od vodećih zagovaračkih organizacija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini aktivno je radio na izradi i usvajanju ovih amandmana, te je bio dijelom radne grupe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i uzeo aktivno učešće i u javnoj raspravi prilikom izrade prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH tokom 2015. i 2016. godine.

 

Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

U aprilu 2016. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koji je na snagu stupio u junu 2016. godine. Ovim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, krivična djela počinjena iz mržnje definisana su kao svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe. Zakonom je takođe predviđeno da će se ovakvo postupanje uzeti kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik krivičnog djela učinjenog iz mržnje.

Ovom regulacijom homofobija i transfobija napokon su prepoznate kao otežavajuća okolnost izvršenja krivičnih djela te su određene više kazne za njihove počinitelje.

Sarajevski otvoreni centar u sklopu Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje predlagao je i zagovarao za ove izmjene od 2012. godine, a prvobitna inicijativa za ovakvu izmjenu podnesena je 2010. godine kada su izmjenjeni krivični zakoni Republike Srpske i Brčko distrikta.

Sada kada FBiH ima adekvatan pravni okvir za borbu protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, ne smije ostati samo na tome, nego treba uvesti i obavezne programe obuke policijskog osoblja, te predstavnika_ca pravosudnih institucija da bi se usvojena regulacija adekvatno primjenjivala u svim budućim slučajevima.

 

Akcioni plan realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini

U aprilu 2016. godine Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini uz Akcioni plan realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u Bosni i Hercegovini, koje je izradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH zasnovan je na podacima nadležnih institucija i podacima iskazanim u godišnjim izvještajima Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a Ministarstvo je u njega uključilo i mjere vezane za ljudska prava LGBTI osoba.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH koji prati ovaj Izvještaj sadrži 32 mjere i aktivnosti od kojih se 6 odnosi direktno na smanjenje diskriminacije LGBTI osoba, i to:

  1. Inicirati izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bi se omogućila medicinska promjena spola
  2. Inicirati izmjene i dopune Zakona o matičnim knjigama Brčko distrikta BIH
  3. Usaglasiti odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zabrani diskriminacije kojim se definiraju pojmovi seksualna orijentacija i rodni identitet
  4. Izraditi Akcioni plan za smanjenje diskriminacije LGBT osoba
  5. Pokrenuti edukacije koje uključuju temu borbe protiv homofobije i predrasuda unutar institucija, a posebno sudija, tužitelja, policijskih službenika i državnih službenika o diskriminaciji LGBT osoba.
  6. Inicirati izmjene i dopune Krivičnih zakona entiteta BiH i BDBiH s ciljem uključivanja odredbe o zločinu iz mržnje i na temeljima seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Do sada niti jedna od navedenih mjera nije realizirana u potpunosti, osim uvođenja ispravnih termina seksualna orijentacija i rodni identitet u Zakon o zabrani diskriminacije BiH te sam Akcioni plan ostaje jedan od početnih koraka kojim je prepoznat, doduše, tek mali broj mjera za uklanjanje diskriminacije prema LGBTI osobama, ali jeste primjer za dalji rad institucija na unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH.