Imenovana kontakt osoba pri Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju za LGBTI osobe žrtve krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Okružni javni tužilac Dino Redžović

Naš rad na senzibilizaciji pravosuđa i edukaciji pravnih stručnjaka_inja o pravima LGBTI osoba rezultirao je još jednim imenovanjem kontakt osobe u tužilaštvu koja će raditi sa LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Dino Redžović, okružni javni tužilac pri Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, bit će kontakt osoba za sve LGBTI osobe kojima bude potrebna pomoć u procesu prijave zločina iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Ideja za imenovanjem kontakt osobe – tužioca koji će biti zadužen za zaprimanje prijava od strane LGBTI osoba u Trebinju, rodila se zahvaljujući saradnji SOC-a sa CEST-om Republike Srpske (Centrom za edukaciju sudija i tužilaca), koji je u svoj program uvrstio i proveo edukaciju na temu krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, te krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama.

Do sada su imenovane kontakt osobe u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, a imenovanjem tužioca Redžovića, uspostavljena je prva ovakva saradnja sa tužiteljstvima u Republici Srpskoj. Tim povodom, kratko smo razgovarali_e sa tužiocem Redžovićem.

Da li je Okružno tužiteljstvo u Trebinju ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju nije ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Zašto smatrate da je bitno da se ispred Okružnog tužilaštva u Trebinju imenuje kontakt osoba koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama?

Uzimajući u obzir da je, u skladu sa saznanjima sa kojima raspolažem, u Federaciji BiH u nekoliko kantonalnih tužilaštava uspješno imenovana kontakt osoba koja je zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama, a da na području Republike Srpske to još uvijek nije urađeno, smatram iznimno važnim što je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju prvo tužilaštvo u Republici Srpskoj koje je imenovalo kontakt osobu kojoj će pripadnici LGBTI zajednice moći bez straha prijaviti sve incidente, kao i krivična djela učinjena iz mržnje prema njima. Iako je svakom građaninu naše zemlje zakonski zagarantovana pravna i krivična zaštita od nasilja, imenovanjem kontakt osobe bit će omogućen direktan pristup nosiocu pravosudne funkcije koji je senzibiliziran i prije svega obučen za rad sa LGBTI osobama. Ovakvim pristupom razbit će se barijera u vidu straha i nepovjerenja prema tužilaštvima i policiji, te uliti sigurnost pripadnicima Zajednice da prije svega više prijavljuju krivična djela počinjena iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, što će automatski dovesti i do kažnjavanja počionica predmetnih krivičnih djela, a svakako doprinijeti i specijalnoj prevenciji.

Da li smatrate da su pravni stručnjaci_kinje u BiH dovoljno edukovani o LGBTI temama?

U zadnjih desetak godina upravo angažmanom nevladinih organizacija i centara poput Sarajevskog otvorenog centra (SOC-a) pravni stručnjaci_kinje u BiH dobile su priliku dodatno se educirati iz oblasti LGBTI tema. Bez obzira na to smatram da je potrebno vršiti konstantnu edukaciju pravnika/ca po ovom pitanju jer se pravne norme mjenjaju i prilagođavaju životu, što bi neminovno značilo da edukacija na temu LGBTI zajednice predstavlja cjeloživotni proces.

Da li je obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama bila korisna za Vas i Vaše kolege_ice?

Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama bila je bila izuzetno korisna za mene kao okružnog javnog tužioca, čemu svako svjedoči i realizacija moje inicijative o imenovanju kontakt osobe OJT Trebinje koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama. Usvojena znanja ću svakako kao i do sada, sa zadovoljstvom, u kontinuitetu prenositi  kolegicama i kolegama. Posebno se želim zahvaliti Glavnom okružnom javnom tužiocu OJT Trebinje Milić Žarku, koji mi je dozvolio pohađanje pomenute edukacije, nakon koje sam njegovom Odlukom imenovan za kontakt tužioca u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.