Imenovana kontakt osoba u Tužilaštvu Tuzlanskog kantona za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

Senzibilizacija policijskih službenika_ca, tužitelja_ica, sudija_tkinja i adovakata_ica, te podizanje nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe, jedan je od fokusa rada Sarajevskog otvorenog centra već nekoliko godina. Od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radimo na edukaciji predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca jer vjerujemo da će povećanje znanja pravnih profesionalaca_ki dovesti i do povećanja učinkovitosti postojećeg pravnog mehanizma za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, ali i pripadnika_ca drugih manjinskih skupina.

2017. godine ostvarili_e smo važan uspjeh kada je, nakon održane obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za tužitelje_ice i stručne saradnike_ce Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, imenovana kontakt osoba – kantonalna tužiteljica za rad sa LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

U maju ove godine nastavili_e smo sa pozitivnom praksom, te je imenovana i tužiteljica Tužilaštva Tuzlanskog kantona za zaprimanje prijava od strane LGBTI osoba. Tužiteljica Lejla Gazibegović Begović bila je učesnica naše edukacije za tužitelje i tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona o anti-diskriminacionom i krivičnom pravu: pravnoj zaštiti LGBTI osoba, te iskustvima u BiH i regiji.

Sa tužiteljicom Gazibegović Begović razgovarali_e smo o važnosti ove edukacije i njenog imenovanja kao kontakt osobe kojoj će se sve LGBTI osobe u Tuzlanskom kantonu moći obratiti u slučaju nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

SOC: Da li smatrate da je obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama bila korisna za Vas i Vaše kolege_ice?

Lejla Gazibegović Begović: Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTIQ osobama bila je korisna kako za mene, tako i za moje kolege koji su učestvovali na edukaciji. Iako je tokom posljednjih godina došlo do unapređenja zakonskog okvira kada su u pitanju krivična djela počinjena iz mržnje, svaki rad na edukaciji, senzibilizaciji dovodi do prepoznavanja, efikasnijeg procesuiranja i adekvatnijeg sankcioniranja počinilaca takvih krivičnih djela.

SOC: Da li je Kantonalno tužilaštvo TK ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Lejla Gazibegović Begović: Obzirom na organizaciju rada u Kantonalnom tužilaštvu TK-a, te činjenicu da ovo tužilaštvo ima tri Odsjeka, na koje su raspoređeni tužioci koji rade na predmetima protiv počinilaca određenih krivičnih djela, nemam saznanja da je ovo tužilaštvo radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta u drugim Odsjecima.

Od 2015. godine raspoređena sam na Odjeljenje za maloljetnike, koje zadužuje predmete protiv maloljetnih počinilaca krivičnih djela i na štetu maloljetnika, a u kom Odjeljenju nije bilo rada na predmetima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

SOC: Zašto smatrate da je bitno da se ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona imenuje kontakt osoba koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama?

Lejla Gazibegović Begović: Imenovanjem kontakt osobe ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a koja bi bila zadužena za zaprimanje krivičnih prijava za krivična djela počinjena iz mržnje na štetu LGBTIQ osoba, olakšalo bi LGBTIQ osobama proces prijave nasilja, jer iz izvještaja koji su nam predstavljeni na edukaciji proizilazi da LGBTIQ osobe imaju izrazito visok stupanj nepovjerenja u policijske agencije i pravosuđe, a koje je rezultat negativnih reakcija u slučajevima prijave nasilja i neprepoznavanja takve vrste nasilja. Takav proces prijave nasilja svim LGBTIQ osobama koje žive na području Tuzlanskog kantona, omogućio bi profesionalan i jednak pristup, kao i svim drugim građanima i građankama u TK, a LGBTIQ osobe bi se dodatno ohrabrile prijavljivati nasilje, a počinitelji bi bili procesuirani.

Jozo Blažević, koordinator programa u Sarajevskom otvorenom centru koji radi na edukaciji pravnih profesionalaca_ki pohvalio je proaktivnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

“Spremnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da svoje tužitelje_ice uputi na edukaciju o ljudskim pravima LGBTI osoba i senzibilizira za rad sa ovom marginaliziranom grupom, primjer je proaktivnosti i spremnosti na konstantno unapređenje i profesionalizaciju svog rada, koju bi pravosudne institucije trebale njegovati. Ovakve edukacije značajan su korak ka izgradnji povjerenja između pravosuđa i LGBTI osoba. Institucionalizacija ove suradnje imenovanjem kontakt osobe, tačnije kontakt tužiteljice za krivična djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama u ovom kantonalnom tužilaštvu, mehanizam je koji će sigurno, što možemo vidjeti iz primjera Kantona Sarajevo gdje je uspostavljen 2018. godine, dovesti do povećanja broja prijavljenih i procesuiranih slučajeva ovakvih krivičnih djela”.

“Imenovanje kontakt osobe zadužene za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama u najmnogoljudnijem kantonu je veliki uspjeh za Sarajevski otvoreni centar. Drago mi je da naš predan i dugogodišnji rad, kao i pristup u kojem doprinosimo izgradnji institucionalnog razumijevanja i mehanizama za zaštitu prava LGBTI osoba direktno odgovara na mapirane i stvarne potrebe LGBTI osoba.”, izjavila je izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.