Prvi put ikada 32 tužitelja_ice i stručna saradnika_ce Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu pohađalo obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba

Sarajevski otvoreni centar je uz podršku USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) a u sklopu projekta „Izgradnja institucionalne mreže podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo“, 4. i 5. novembra 2017. godine, održao dvodnevnu obuku za 32 tužitelja_ice i stručna saradnika_ice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Ovo je prvi put ikada da jedna pravosudna institucija delegira ovako veliki broj svojih predstavnika_ca da učestvuju u obuci o ljudskim pravima LGBTI osoba i prepozna bitnost ovakvih edukacija za svoj daljnji profesionalni rad.

Dvodnevna obuka je bila o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans i interpolne (LGBTI) osobe u BiH pod nazivom „Predrasuda kao pobuda za izvršenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje – suzbijanje nasilja nad LGBTI osobama, iskustva u Bosni i Hercegovini i regiji“.

Jedan od ciljeva je bio senzibilizirati i upoznati tužitelje_ice s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, a poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde. Također, cilj obuke je bio upoznavanje tužitelja_ica sa unapređenjem krivičnog zakonodavstva i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu, od značaja za njihov rad.

Prvi dan obuke govorila je Slobodanka Dekić koja je tužiteljima_cama govorila o LGBTI terminologiji, predrasudama i stereotipima kao uzrocima diksriminacije i nasilja prema LGBTI osobama. Također, predstavila je kako izgleda život LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Fokus je bio da se govori o strahu sa kojim LGBTI osobe žive, te važnosti podrške i coming outa. Na kraju prvog dana obuke učesnici_ce su imali_e priliku da kroz koncept žive biblioteke u kojem su osobe „knjige koje se čitaju“, upoznati LGBT osobe i razgovarati o njivoim ličnim pričama, iskustvima, problemima sa kojima se susreću zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Drugi dan obuke, prof. dr. Marija Lučić-Ćatić je govorila o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje: kontekstualnom i pravnom okviru, te o konkretnim slučajevima iz prakse u kojima su tužitelji_ce mogli_e vidjeti koliko i na koji način krivična djela počinjena iz mržnje pogađaju LGBTI osobe, te koje istrage su adekvatno sprovedene a koje ne. Govorilo se o pravnom okviru primjenjivom na suzbijanje incidenata i krivičnih djela počinjenih na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali i o konkrentim slučajevima iz praske u BiH i regije

Na kraju dovdnevne obuke, glavna kantonalna tužiteljica je naglasila da je obuka uveliko doprinijela da se tužitelji_ce senzibiliziraju o problemima sa kojima se susreću LGBTI osobe, ali i da se pobliže upoznaju sa efikasnim načinima procesuiranja incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama. Tačnije, da se prepozna predrasuda kao motiv za izvršenje ovih krivičnih djela kako bi istrage tekle u pravom smjeru i bile prema zakonu adekvatno podvedene. Također, naglasila je da će Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo kroz uspostavljanje kontakt osobe u Tužilaštvu vezano za ovu probematiku voditi računa da se ova djela proceusiraju na adekvatan način kao i druga krivična djela.