Brojevi koji ravnopravnost znače 3: Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u BiH u 2023. godini

Iako je Bosna i Hercegovina napravila vidan napredak u zaštiti i podršci ljudskim pravima LGBTI osoba tokom proteklih dvadeset godina LGBTIQ aktivizma, koji je rezultirao kontinuiranim održavanjem povorke ponosa, festivala kvir kulture i umjetnosti i usvajanjem Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba, izazovi i dalje postoje. Nedavni napadi na LGBTI aktiviste_kinje u Banjoj Luci ukazuju na institucionalnu homofobiju i inertnost pri primjeni postojećeg pravnog okvira, a usporen proces pravnog priznavanja istospolnih partnerstava u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje političku volju za osiguranjem poštovanja ljudskih prava LGBTI osoba mimo zabrane nasilja i diskriminacije.

Ovo istraživanje pruža uvide u postojeće stavove i percepciju LGBTI osoba u vezi sa izazovima, problemima i njihovim specifičnim potrebama, te se nadovezuje na prethodne napore istraživanja “Brojevi koji ravnopravnost znače: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini” iz 2013. godine i “Brojevi koji ravnopravnost znače 2: Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini”, kako bi se bolje mogao razumjeti život LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje pred vama prepoznalo je kako napredak u poštovanju LGBTI prava u Bosni i Hercegovini, tako i duboko ukorijenjene probleme s kojima se LGBTI osobe suočavaju u našem društvu, uključujući nedostatak pristupa zdravstvenoj zaštiti, manjak socijalne podrške, ekonomskih mogućnosti te manjkavosti u zakonodavstvu koje im ne pruža odgovarajuću zaštitu. Iako nalazi istraživanja upućuju na potrebu za širom edukacijom društva, ali i same zajednice o LGBTI pitanjima kako bi se smanjila stigma i povećala prihvaćenost, ipak ukazuju i na neke pozitivne pomake.

Urednici/e: Emina Bošnjak i Darko Pandurević

Preuzmi publikaciju na BHS jeziku

Preuzmi publikaciju na engleskom jeziku

Preuzmi Recenziju Mateja Vrebca