Vijeće ministara predložilo izmjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH

vm

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je 23. decembra 2015, na svojoj 36. sjednici, nacrt zakona kojim se poboljšava Zakon o zabrani diskriminacije. Nacrt zakona dostupan je na slijedećem linku.

Ukoliko se ovaj Zakon usvoji u bh. parlamentu, Bosna i Hercegovina će postati druga država u Evropi koja zabranjuje diskriminaciju na osnovu “spolnih karakteristika”, pružajući tako zaštitu interspolnim osobama. Pored toga, zakon će eksplicitno zabraniti i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, koristeći ustaljene i ispravne termine. Zakon će na ovaj način zaštiti sve lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interspolne (LGBTI) osobe od diskriminacije.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije predviđa i:

  • eksplicitno navođenje starosne dobi i invaliditeta kao osnova na kojima je zabranjena diskriminacija (član 2),
  • zabranu diskriminacije na osnovu povezanosti sa ugroženom grupom (član 2),
  • poboljšanu definiciju uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja (član 4),
  • uvođenje viktimizacije kao oblika diskriminacije (član 4),
  • definisanje težih oblika diskriminacije (član 4),
  • poboljšanje proceduralnih aspekata zakona, kada govorimo o hitnosti postupka (član 11), posebnim tužbama (član 12), nadležnostima sudova i rokovima (član 13), mjerama osiguranja (član 14), preraspodjeli tereta dokazivanja (član 15), učestvovanju trećih lica (član 16), kolektivnim tužbama (član 17).

 

Zakon će početkom 2016. se naći u parlamentarnoj proceduri. Nakon razmatranja od strane Zajedničke komisije za ljudska prava, nacrt zakona mora biti usvojen od strane oba doma.

Sarajevski otvoreni centar, kao jedna od vodećih zagovaračkih organizacija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, uzeo je aktivno i lidersko učešće u ovom procesu. Početkom 2015. izradili i prezentirali smo studiju o usklađenosti Zakona o zabrani diskriminacije sa pravom Evropske unije. U avgustu 2015. radna grupa Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH izradila je konkretne amandmane na zakon, Amandmane na zakon prezentirali smo ministrici Semihi Borovac i radnoj grupi ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Tokom jeseni uzeli smo aktivno učešće u javnoj raspravi, te smo bili stalnom kontaktu sa ministarstvom. Imajući sve pobrojano na umu, i pored toga što ministarstvo nije predložilo potpuno usaglašavanje zakona sa pravom Evropske unije, jako smo ponosni što su naši amandmani i argumenti prihvaćeni i što je na osnovu našeg djelovanja nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije unaprijeđen. Nastavićemo saradnju sa parlamentarkama i parlamentarcima. Kada se zakon usvoji, što se nadamo da će biti ubrzo, radićemo na njegovoj promociji i provedbi, naročito kada govorimo o odredbama koje se odnose na zaštitu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika i zaštite LGBTI osoba od diskriminacije.

Naše dosadašnje amandmane na zakon možete pronaći na slijedećem linku. Također analizu usklađenosti zakona sa pravnom stečevinom EU možete pronaći ovdje kao i saopštenje nakon održane javne rasprave.