VIDEO: Problemi i potrebe LGBTI osoba u BiH

Sa kakvim problemima se suočavaju LGBTI osobe u BiH, koliko njih je autovano bližoj porodici, koliko osoba je doživjelo diskriminaciju, a koliko je istu prijavilo? Predstavljamo neke od najzanimljivijih rezultata do kojih smo došli kroz istraživanje problema i potreba LGBTI osoba u BiH u 2023. godini.

Video je izrađen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj videa isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.