Usvojena Strategija za provedbu Istanbulske konvencije: entiteti i kantoni moraju ozbiljnije pristupiti suzbijanju nasilja nad ženama

cahvio-Sarajevski otvoreni centar pozdravlja usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015-2018. od strane Vijeća ministara BiH.

Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja usvaja javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kako bi se unaprijedila situacija, od ključnog značaja će biti posvećenost entiteta i kantona. Entiteti i kantoni moraju reformisati zakonodavstvo, nastaviti sa jačanjem kapaciteta sudija_tkinja, tužitelja_ica, socijalnih radnika_ca i policajaca_ki, te se jasno posvetiti podršci rada sigurnih kuća, ali i programima za ekonomsko osnaživanja žrtava nasilja.

Prisjetimo se, Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je usvojena 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanje zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je 7. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.