Oznaka: gap

U BiH se gubi oko 16% bruto nacionalnog prihoda zbog rodno zasnovanih razlika u učešću u radnoj snazi

Piše: Azra Delmanović U svim oblastima u kojima postoji neravnopravnost spolova postoji i zakonska obaveza za djelovanjem. To je jasno propisano u Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH. A takvih oblasti je u našoj državi mnogo. Međutim, djelovanje za ravnopravnost spolova je i optimalan pristup za postizanje ravnopravnosti spolova, kazao nam je naš sagovornik Adnan … Continued

INFOGRAFIKA: Mjere za zaštitu prava LGBTI osoba kao dio gender akcionih planova

Mehanizmi za uspostavljanje ravnopravnosti spolova mogu poslužiti i kao alat u borbi protiv diskriminacije LGBTI osoba. Obzirom da je Zakonom o ravnopravnosti spolova zabranjena diskriminacija na osnovu spola i seksualne orijentacije, gender akcioni planovi moraju sadržavati mjere kojima se osigurava adekvatna zaštita ove marginalizovane skupine kako bi se moglo reći da je gender akcioni plan … Continued

Usvajanje lokalnih GAPova je ključno za ravnopravnost spolova u BiH

Piše: Azra Delmanović Provedba Zakona o ravnopravnosti spolova kao Ustavne kategorije u Bosni i Hercegovini je obaveza svih institucija, a pravo žena na jednak tretman je prije svega jedno od temeljnih ljudskih prava. Iako se u Bosni i Hercegovini aktivno radi na suzbijanju diskriminacije, ona je ipak sveprisutna u našem društvu zbog čega su posebno … Continued

14 SOCovih inicijativa inkorporirano u Gender akcioni plan Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je u decembru 2019. godine održala 49. sjednicu na kojoj je usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine. Izradu ovog Gender akcionog plana pokrenula je predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova, Vildana Bešlija. Sarajevski otvoreni centar je sudjelovao u radnoj grupi koja je radila na izradi Gender … Continued

I Vlada Federacije BiH u svoje planove uključila prava LGBT osoba

Nakon što je krajem 2015. godine Vlada Republike Srpske usvojila Godišnji operativni plan za provedbu Gender akcionog plana (GAP), koji, između ostalog, uključuje konkretne mjere za promociju i zaštitu prava ‎LGBT osoba, početkom marta 2016. godine usvojila ga je i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 04.03.2016. godine na 43. … Continued