SOC traži eksperta_icu za facilitaciju sastanaka i mentorstvo u procesu razvoja javnih politika za pokrivanje troškova prilagodbe spola transrodnih osoba

Opis poslova

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu facilitacije zagovaračkih sastanaka s institucijama u oblasti zdravstva u BiH, i mentorstva u procesu razvoja javnih politika za pokrivanje troškova prilagodbe spola transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini.

Naziv: facilitator_ica/mentor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 15.03. do 21.03.2022. i od 28.04. do 10.05.2022. godine

Pozadina: Transrodne osobe u BiH oznaku spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj mogu promijeniti tek nakon izvršene “potpune“ medicinske prilagodbe spola, što podrazumijeva obavezne operacije prilagodbe svih sekundarnih spolnih obilježja. Ove operacije transrodne osobe iz BiH mogu obaviti isključivo u inostranstvu, jer medicinske ustanove u BiH nemaju osoblje obučeno da pruži podršku osobama u procesu tranzicije niti razvijene druge kapacitete za pružanje trans specifične zdravstvene zaštite. Troškove medicinskog procesa tranzicije, koje snose same trans osobe, zvanični sistem zdravstvenog osiguranja ne refundira, što dodatno produžuje proces tranzicije i povećava finansijske troškove.

SOC je 2018. godine izradio procjenu troškova prilagodbe spola te dao preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa transrodnim osobama u BiH. Potrebne usluge prilagodbe spola, u zavisnosti da li je u pitanju prilagodba ženskog u muški spol (F2M) ili muškog u ženski spol (M2F), te od vrste usluge (psihološko savjetovanje, psihijatrijsko savjetovanje, endokrinološko savjetovanje i usluge, hirurški zahvati prilagodbe), kreću se od 5 KM za hormone testosterona do skoro 16.000 KM za hirurške zahvate prilagodbe spola za trans žene (ne uključujući cijenu implantata).

U situaciji da državne klinike ne mogu ponuditi potrebne nalaze prije propisivanja hormonalne terapije, kao i prateće zdravstvene usluge, postoji mogućnost pokrivanja troškova tih nalaza koji se mogu uraditi na privatnim klinikama iz fonda zdravstvenog osiguranja. Budući da transrodne osobe iz Bosne i Hercegovine najčešće određene zdravstvene usluge vezane za prilagodbu spola traže u susjednim državama, SOC je od 2018. godine također pokrenuo niz aktivnosti kako bi transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini olakšao i omogućio pristup trans inkluzivnoj zdravstvenoj zaštiti i usluzi, a naredne aktivnosti predstavljaju nastavak tih napora.

O projektu: Sarajevski otvoreni centar je krenuo sa provođenjem projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID / INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH.

Projektne aktivnosti će, između ostalih, biti fokusirane na zagovaranje da se donesu zakonska rješenja koja će na sistematski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj. Ove zakonske izmjene bi omogućile trans osobama da oznaku spola promijene na osnovu vlastitog zahtjeva i prava na samoodređenje, bez zahtjeva za prethodnom bilo kakvom medicinskom intervencijom. Paralelno s ovim, plan je da se zajednički s institucijama razviju i ponude modeli kojima bi se riješilo pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja, čime će se raditi i na jačanju znanja i kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje trenutnih zakonskih rješenja u korist ljudskih prava i ravnopravnosti transrodnih osoba.

Cilj: Kako bismo osigurali da se u razvoj javnih politika uključe relevantni akteri_ke (predstavnici_e zavoda/fondova zadravstvenog osiguranja i ministarstava zdravstva sa svih nivoa vlasti u BiH), organizovat ćemo konsultativni i radni sastanak zagovaračke grupe trans osoba i njihovih roditelja, Sarajevskog otvorenog centra i institucija u oblasti zdravstva, na kojem će biti potrebe za facilitacijom i mentorstvom stručne osobe. Tokom sastanaka ćemo dobiti relevantne inpute institucija o potencijalnim modelima i rješenjima za pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz zdravstveno osiguranje. Nakon dobijenih inputa, cilj je uz mentorstvo eksperta_ice razviti model politike za pokrivanje troškova prilagodbe spola transrodnih osoba.

Zadaci:

Za konsultativni sastanak:

 • Priprema metodologije i pristupa facilitiranju sastanka zagovaračke grupe trans osoba i njihovih roditelja s predstavnicima_ama institucija u oblasti zdravstva (četiri radna dana)
 • Implementacija konsultativnog sastanka (jedan radni dan)

Za radni sastanak:

 • Pružanje mentorske podrške u procesu razvoja teksta modela javnih politika za pokrivanje troškova prilagodbe spola; nadzor nad procesom izrade politike, i uređivanje finalnog teksta javne politike (sedam radnih dana)
 • Facilitacija i vođenje radnog sastanka (dva radna dana)
 • Ekspert_ica će biti u konstantnoj komunikaciji s programskom koordinatoricom SOC-a glede procesa rada.
 • Ekspert_ica će uređivati dokument javne politike/ politika koji je finalni proizvod konsultativnog, radnog sastanka i mentorske podrške.

Rokovi:

 • od 15.03. do 18.03.2022. – pripremiti metodologiju i pristup facilitiranju konsultativnog sastanka zagovaračke grupe trans osoba i njihovih roditelja s predstavnicima_ama institucija u oblasti zdravstva
 • 21.03.2022. – facilitirati konsultativni sastanak
 • 28. i 29.04.2022. – facilitirati radni sastanak
 • 28.04. do 10.05.2022. – urediti finalni tekst javne politike za pokrivanje troškova prilagodbe spola

Potrebni uvjeti i vještine:

 • Poznavanje problema LGBTI osoba u bosansko-hercegovačkom kontekstu, s posebnim naglaskom na trans osobe (transrodne, transpolne, rodno varijantne osobe) i njihov položaj u zdravstvenom i pravnom sistemu
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko-administrativnog okvira relevantnog za zdravstveni sistem i zdravstvenu zaštitu u BiH i generalno za zemlje regije
 • Posjedovanje iskustva u izradi prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava marginaliziranih grupa, s naglaskom na trans osobe, i zdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini
 • Posjedovanje iskustva u facilitiranju različitih vrsta događaja, posebno zagovaračkih sastanaka s predstavnicima_ama javnih institucija vlasti
 • Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 14. marta 2022. godine na mail [email protected].