Sarajevski otvoreni centar analizira nivo izučavanja rodne ravnopravnosti na fakultetima u BiH

U svrhu analize izučavanja rodne ravnopravnosti u nastavnim programima univerziteta u Bosni i Hercegovini, Sarajevski otvoreni centar je poslao upite na adrese 33 javna fakulteta društvenih i humanističkih nauka. Cilj ove analize je dobiti uvid o tome da li je i u kojoj mjeri rodna ravnopravnost predmet izučavanja na visokoškolskim ustanovama, te koliko su nastavnici_e, ali i studenti_ce zainteresovan_e za ovo pitanje.

Nakon izvršene analize, Sarajevski otvoreni centar planira zagovaranje uključivanja grupe predmeta o rodnoj ravnopravnosti u nastavne programe, a trenutno se radi i na pripremi udžbenika o ovoj temi, čime bi SOC pružio podršku fakultetima u BiH.