Pripravnici_e sudova i tužilaštava Sarajeva i Banjaluke prošli obuku o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje

Sarajevski otvoreni centar je, nastavljajući obuke za policijske organe, tužilaštva i sudove, 29. i 30. novembra 2017. godine, u Sarajevu organizirao još jednu obuku na temu „Krivična djela počinjena iz mržnje nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim (LGBTI) osobama – iskustva u BiH i regiji“, ovaj put za pripravnike_ce općinskih/osnovnih, kantonalnih/okružnih sudova i tužilaštava Sarajevo i Banja Luka.

Cilj treninga je bio da se pripravnici_e tužilaštava i sudova upoznaju sa unapređenjem krivičnog zakonodavstva i prakse u BiH u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu. Također, cilj je bio senzibilizirati i upoznati pripravnike_ce s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu sa domaćim pravnim propisima, a poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

Dvodnevni trening smo započeli_e govorom o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, pojmu i pojavnim oblicima predrasudnog kriminaliteta, domaćem zakonodavnom i kontekstualnom, ali i međunarodnom pravnom okviru za regulaciju zločina iz mržnje, o čemu je govorila Marija Lučić Ćatić, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Marija je govorila o tendenciji eskaliranja koja prati ova krivična djela, koja predstavljaju društveni koncept počinitelja ovih krivičnih djela, a usmjeren je protiv određene skupine u društvu koja dijeli neke od zaštićenih karakteristika koje su u kontekstu BiH propisane krivičnim zakonima FBiH, RS-a i Distrikta Brčko.

Trening smo nastavili_e radionicom koju je vodila Naida Kučukalić, trenerica sa dugogodišnjim iskustvom rada sa marginaliziranim grupama, na kojoj je, na interaktivan način, bilo riječi o predrasudama i stereotipima kao motivima za izvršenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Naida je radionicu, pored izlaganja, oblikovala i kroz praktične vježbe na kojima su učesnici_e imali_e priliku preispitati vlastite predrasude u odnosu na druge i drugačije identitete. Istaknut je zaključak kako LGBTI osobe i druge manjinske/ranjive skupine od istražnih i pravosudnih organa u svakom slučaju očekuju profesionalnost i da se svi identiteti jednako uvažavaju pri postupanju.

Tokom drugog dana treninga učesnici_e su imali_e priliku slušati o predmetima iz sudske prakse Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz prve ruke, od sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu i predsjednice Udruženja žena sudija u BiH, Adise Zahiragić. Nakon kratkog uvoda o tome šta je najvažnije pri donošenju presuda, sutkinja je postavila značajno pitanje i pokrenula diskusiju: kako u praksi prepoznati da je tužilac_teljica/sudija_tkinja pod predrasudom. Kroz predstavljanje primjera iz sudske prakse, sutkinja je tematizirala pristup ranjivim grupama u specifičnim predmetima te naglasila kako različitost ne implicira uvijek razumijevanje.

Pripravnici_e su izrazili zadovoljstvo treningom, smatraju da im je stečeno znanje izuzetno korisno u daljem radu u pravosudnim institucijama, te ističu kako su dobili_e mnogo novih saznanja, pogotovo onih o načinu postupanja sa ranjivim skupinama, u ovom slučaju LGBTI osobama, te se nadaju nastavku saradnje na sličnim obukama.

Trening je realiziran uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo BiH.