Pravni stručnjaci_kinje iz Republike Srpske prošli_e našu edukaciju o ljudskim pravima LGBTI osoba

8. i 9. decembra u Banja Luci smo organizovali_e edukaciju za sudije_tkinje, tužitelje_ice i advokate_ice iz Republike Srpske, na temu ”Ljudska prava LGBTI osoba i BiH i pravni mehanizmi njihove zaštite – iskustva iz biH i regije”.

Edukaciju je otvorilo predavanje Darka Pandurevića, rukovoditelja programa i zagovaranjau Sarajevskom otvorenom centru, koji je učesnike_ce upoznao sa LGBTI pojmovima i uveo ih u tematiku. Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, govorila je o predrasudama i stereotipima kao uzrocima diskrimanacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Također, učesnike_ce je upoznala sa kontekstualnim i pravnim okvirom krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i slučajevima iz prakse.

O antidiskriminacionom pravu: prikazu pravnog okvira primjenjivog na suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH, slučajevima iz prakse, regije i praksi Europskog suda za ljudska prava, govorio je doc.dr. Midhat Izmirlija, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Obzirom na činjenicu da LGBTI osobe u BiH imaju veoma nisko povjerenje u policijske agencije i pravosuđe, važan dio rada Sarajevskog otvorenog centra je senzibilisanje i edukacija stručnjaka_inja u pravosuđu. Ponosni_e smo i zahvalni_e Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Advokatskoj komori Republike Srpske na odazivu i spremnosti na saradnju.