Poziv za dostavljanje ponuda za video kampanju povodom Sedmice podizanja svijesti o transrodnosti

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

SOC upućuje poziv agencijama ili organizacijama specijaliziranim za izradu promotivnih komunikacijskih, online te zagovaračkih kampanja, a s namjerom realizacije video kampanje (3 videa) o procesu promjene oznake spola u dokumentima u BiH. Poziv se upućuje svim agencijama koje imaju relevantno i dokazano iskustvo u izradi animiranih videa, poželjno iz područja ljudskih prava.

UVOD

Sarajevski otvoreni centar provodi projekat pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji je direktno usmjeren na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH. Među aktivnostima projekta su i zagovaračke aktivnosti, te je u skladu s tim formirana zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja koja, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, zagovara donošenje zakonskih rješenja koja bi na sistematski i sveobuhvatan način regulisala pravnu i medicinsku promjenu spola u BiH.

SOC će agenciji dostaviti okvirni scenario za videe, te biti na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacija, znanja i iskustva koje smo stekli dugogodišnjim radom na pitanjima trans osoba, kroz istraživanja, publikacije, edukacije, zagovaranje i direktan rad sa trans osobama, njihovim porodicama i medicinskim stručnjacima_kinjama.

Videi, u trajanju do jednu minutu svaki, namijenjeni su općoj javnosti sa ciljem da je edukuje o procesima i preprekama s kojima se transrodne osobe suočavaju pri promjeni oznake spola u ličnim dokumentima, kao i generalno u pristupu administraciji. Također, videi će poslužiti i kao vid vodiča za trans osobe koje dosad nisu pristupile promjeni oznake spola u dokumentima.

CILJEVI KAMPANJE

– Javnost je informirana o postojanju transrodnih osoba u BiH, njihovim problemima i potrebama
– Smanjeni stereotipi i predrasude prema trans osobama
– Trans osobe i njihove porodice informisane o procesu promjene oznake spola u dokumentima

CILJNA SKUPINA

Šira bh. javnost, LGBTI zajednica, transrodne osobe

KANALI KOMUNICIRANJA

– Društvene mreže (Instagram, Facebook, Twitter, You Tube)

USLOVI

Agencija treba dostaviti original potpisane ponude na B/H/S jeziku koja će sadržavati sljedeće:
– Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe
– Prijedlog detaljnog vremenskog rasporeda (rokovi)
– Prijedlog kreativnog rješenja za animirani video
– Reference: Lista i opis sličnih projekata realizovanih u posljednje tri godine
– Detaljan prikaz troškova i uvjeta plaćanja u KM, bez PDV-a. U cijenu ulaze svi troškovi vezani za rad, kao što su naknade i tekući troškovi.

Ponude se dostavljaju putem e-mail adrese [email protected] najkasnije do 27. oktobra 2022. godine.

ROKOVI

Posao agencije će se odvijati u tri etape:
– Kosultacije sa naručiocem poslova vezane za scenarij videa od 31. oktobra do 4. novembra
– Produkcija videa od 4. novembra do 11. novembra

DODATNE INFORMACIJE

Više informacija o transrodnosti možete pronaći ovdje.