Poziv političkim partijama u BiH da ispune naš upitnik o stavovima o ljudskim pravima LGBTI osoba

Nakon što smo nedavno proveli_e istraživanje stavova pojedinačnih parlamentarnih zastupnika i zastupnica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, prepoznata je potreba da se postojeći nalazi dopune i upotpune nalazima o stavovima političkih partija u BiH. Opredijelili_e smo se za sistematičan pristup kroz neposredno istraživanje stavova političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH kroz za tu svrhu razvijen upitnik za političke partije. Rezultati istraživanja će biti analizirani i predstavljeni kroz publikaciju koja će biti objavljena i dostupna javnosti.

Na ovaj način želimo steći potpuniju sliku o stvarnim stavovima političkih subjekata o ljudskim pravima LGBTI osoba kao i o stvarnom stanju stvari glede njihovog položaja u BiH. Ta saznanja bi trebalo poslužiti kao podloga za dalje planiranje i implementaciju aktivnosti SOC-a, kao i drugih organizacija, institucija, pojedinaca i pojedinki koji se bave zaštitom i promicanjem ljudskih i manjinskih prava.

Ove aktivnosti dio su projekta „Zaokret u praksi – uvrštavanje ljudskih prava LGBTI osoba u parlamentarnu agendu“ koji provodimo u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Kroz koji ovaj projekat nastojimo uspostaviti neposrednu saradnju sa izabranim dužnosnicima/cama i političkim partijama u BiH radi uvezivanja postojećih i budućih političkih saveznika/ica u neformalnu međupartijsku grupu za unapređenje ljudskih prava osoba koje su pripadnici/e LGBTI populacije. Također, ovim se nastoji politički osnažiti LGBTI zajednica radi premošćavanja postojećeg jaza između dominantnog političkog narativa u BiH i iste zajednice.

Pozivamo političke partije u BiH da sudjeluju u navedenom istraživanju i doprinesu ostvarivanju ljudskih prava svih građana i građanki BiH bez diskriminacije.

Molimo da popunjen upitnik u elektronskoj formi pošaljete na e-mail adresu [email protected], po mogućnosti do petka, 5.4.2024. godine.