Poziv autorima/cama: Mapiranje i analiza pravnih propisa i praksi o promjeni oznake spola u dokumentima

SOC traži autora_icu za mapiranje i analizu pravnih propisa i praksi o pitanju promjene oznake spola u dokumuntima te za pitanje prava i potreba transrodnih osoba u sistemu javne uprave Bosne i Hercegovine

Opis poslova

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu mapiranja i analize pravnih propisa i praksi o pitanju promjene oznake spola u dokumentima te pitanja prava i potreba transrodnih osoba u sistemu javne uprave BiH. Rezultat mapiranja će biti kreiranje priručnika koji treba ponuditi jasne smjernice i model pravnog prepoznavanja rodnog identiteta prema trenutno važećim zakonskim odredbama utemeljenim na dobrim praksama iz BiH, kao i dobrim praksama iz regiona i Europe.

Naziv: autor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 21.02. do 21.03.2022. godine

Pozadina: Kroz dosadašnji angažman Sarajevskog otvorenog centra (u daljem tekstu SOC) o pravnim pitanjima koja se odnose na promjene oznake spola u dokumentima te prava i potrebe transrodnih osoba u sistemu javne uprave BiH tj. njenih administrativno-teritorijalnih jedinica, uočen je deficit znanja i kapaciteta javne uprave za sprovođenje trenutno važećih zakonskih i podzakonskih rješenja u korist prava i ravnopravnosti transrodnih osoba. Svjesni potrebe kontinuiranog rada s javnom upravom koja direktno odlučuje o pravima transrodnih osoba u BiH, jedan od prvih koraka koje SOC planira poduzeti jeste kreiranje resursa koje će službenici_e javne uprave koristiti u svom radu u predmetima promjene oznake spola u ličnim dokumentima.

O projektu: Sarajevski otvoreni centar je krenuo s provođenjem projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID / INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na zagovaranje da se donesu zakonska rješenja koja će na sistematski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj. Ove zakonske izmjene bi omogućile trans osobama da oznaku spola promijene na osnovu vlastitog zahtjeva i prava na samoodređenje, bez zahtjeva za prethodnom bilo kakvom medicinskom intervencijom. Paralelno s ovim, plan je da se zajednički sa institucijama razviju i ponude modeli kojima bi se riješilo pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja, čime će se raditi i na jačanju znanja i kapaciteta organa javne uprave za sprovođenje trenutnih zakonskih rješenja u korist ljudskih prava i ravnopravnosti transrodnih osoba.

Cilj: Kreirati priručnik za predstavnike_ice javne uprave u administrativno-teritorijalnim jedinicama BiH koji donose odluke vezane za promjenu oznake spola u ličnim dokumentima transrodnih osoba, kako bi se na najadekvatniji način upoznali_e s relevantnim zakonskim rješenjima i dobrim praksama. Osim toga, dodatno unaprijediti znanje i kapacitet predstavnika_ica javne uprave u BiH jasnim smjernicama i efikasnim modelom pravnog priznavanja rodnog identiteta, u cilju najbolje prakse poštivanja prava transrodnih osoba u procesima prilagodbe spola. Kreirani Priručnik će ponuditi i osvrt na dobre prakse iz regiona i Europe.

Zadaci:

 • Mapiranje zakonskih rješenja i praksi promjene oznake spola u dokumentima u nadležnim institucijama entiteta, kantona i općina BiH, te pitanje prava i potreba transrodnih osoba u sistemu javne uprave BiH (prikupljanja, obrade i analize podataka dobijenih mapiranjem, a koje će autor_ica koristiti prilikom kreiranja finalnog dokumenta analize, tj. priručnika)
 • Autor_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa programski koordinatorom SOC-a u pogledu procesa rada i dostavljanja finalnih proizvoda
 • Autor_ica će nakon provedenog mapiranja kreirati Priručnik za predstavnike_ce javne uprave

Priručnik će sadržavati:

 1. Sažetak
 2. Sadržaj
 3. Uvod
 4. Cilj i metodologija mapiranja
 5. Opis trenutnog zakonskog i političko-administrativnog okvira BiH uz osvrt na dobre prakse iz BiH
 6. Osvrt na praksu zemalja regiona i Europe u pitanjima istovjetnog sadržaja navedenog u prethodnoj stavci broj 5.
 7. Predstavljanje rezultata mapiranja
 8. Zaključci i preporuke

Pored navedenih zadataka, autor_ica će biti zadužen_a za javno predstavljanje analize i priručnika.

Rokovi:

 • od 21.02. do 25.02.2022. izraditi metodologiju
 • od 28.02. do 21.03.2022. provesti istraživanje i dostaviti nacrt Priručnika
 • do 28.03.2022. dostaviti finalni dokument Priručnika

Potrebni uvjeti i vještine:

 • Poznavanje problema LGBTI osoba u bosansko-hercegovačkom kontekstu, s posebnim naglaskom na trans osobe (transrodne, transpolne, rodno varijantne osobe) i njihov položaj u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko-administrativnog okvira relevantnog za promjene oznake spola u BiH i generalno za zemlje regije i Europe
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologija mapiranja, koordinaciji tima, te pisanju analiza-izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na trans osobe.
 • Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

Molimo Vas da prijavu s biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 14. februara 2022. na mail [email protected].

Aktivnost se implementira uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi kroz javni poziv ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.