Po prvi put na nivou cijele države usvojena javna politika koja uključuje LGBTI osobe

Vijeće-ministara-BIH-620x330Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH usvojen na Vijeću ministara

Na svojoj 53. redovnoj sjednici održanoj krajem aprila (26.04.2016.) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH.

Zakonom o zabrani diskriminacije i Pravilnikom o načinu prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini propisano je da su nadležne institucije u Bosni i Hercegovini dužne redovito voditi evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i prikupljene podatke dostavljati Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Podaci o pojavama diskriminacije prikupljani su u različitim oblastima (zapošljavanja, rada i radnih uvjeta, pristupa zaposlenju, naknada, napredovanja u službi otpuštanja s posla; obrazovanja, nauke i sporta; socijalne zaštite i statusa korisnika socijalne zaštite; zdravstvene zaštite i dostupnosti zaštite i liječenja; obuke i stručnog usavršavanje; pravosuđa i uprave; stanovanja, pristupa stanovanju, uvjeta stanovanja i raskid ugovora o najmu; javnog informiranja i medija; članstva u profesionalnim udrugama; privredne djelatnosti; kulturnog i umjetničkog stvaralaštvu; jednakog sudjelovanja svih građana u javnom životu; obitelji i prava i odgovornosti u pogledu podizanja djece, u skladu s odredbama obiteljskog zakona; prava djeteta; ravnopravnosti spolova), a na osnovu istih sačinjen je Izvještaj koji je usvojen prvi put od 2009.

Aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u pogledu prava LGBTI osoba kroz Izvještaj ogledaju se u prikupljanju podataka o kršenju prava LGBTI osoba, te djelovanja u pravcu zaštite istih. Prikupljanje podataka prvenstveno se odnosi na redovne izvještaje Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH u kojima su evidentirani slučajevi diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Dalje, tu su podaci Ustavnog suda BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te gender centara Federacije BiH i Republike Srpske. Aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u pogledu prava LGBTI osoba odvijale su se i u okviru rada Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU, kao i  poduzimanja niza radnji na promociji i zaštiti prava LGBTI osoba.

Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini usvojen je na spomenutoj sjednici Vijeća ministara zajedno s  Akcionim planom za realizaciju prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u BiH, koje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH sadrži 32 mjere i aktivnosti radi suzbijanja svih oblika diskriminacije u skladu s Izvještajem  o pojavama diskriminacije u BiH, koji je  zasnovan  na podacima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i podacima iskazanim u godišnjim izvještajima Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

Važno je istaći da je ovo prvi put da se usvoji javna politka na nivou cijele države koja predviđa borbu za prava LGBTI osoba. Također, ne smije biti zanemarana i uloga nevladinog sektora i napori da se uredi oblast ljudskih prava u BiH, u prvi plan stavljajući Sarajevski otvoreni centar (SOC), koji je kroz aktivno učešće doprinio usvajanju samog Akcionog plana.

U skladu sa navedenim Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice predlažilo je da se razmotri donošenje sljedećih mjera za smanjenje diskriminacije LGBTI osoba i ravnoprvnost spolova:

Inicirati izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bi se omogućila medicinska promjena spola

Inicirati izmjene i dopune  Zakona o matičnim knjigama Brčko distrikta BIH

Usaglasiti odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zabrani diskriminacije kojim se definiraju pojmovi seksualna orijentacija i rodni identitet

Izraditi Akcioni plan se smanjenje diskriminacija LGBT  osoba

Pokrenuti edukacije koje uključuju temu borbe protiv homofobije i predrasuda unutar institucija, a posebno sudija, tužitelja, policijskih službenika i državnih službenika o diskriminaciji LGBT osoba.

Inicirati izmijene  i dopune Krivičnih zakona entiteta BiH i BDBiH s ciljem uključivanja odredbe o zločinu iz mržnje i na temeljima seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Navedene mjere, kako je predviđeno Akcionim planom, trebaju biti realizirane do kraja 2016. godine, a u provedbi istih nosioci aktivnosti bit će i Ministarstvo civilnih poslova, agencije za državnu službu na državnom i entitetskim nivoima i Ministarstvo pravde BiH, uz podršku entiteskih, kantonalnih ministarstava zdravstva, entitetski gender centri, Institucija ombudsmena, entitetska ministarstva pravde, te resorne institucije Distrikta Brčko.

Piše: Ajdin Tinjak