Održan konsultativni sastanak s institucijama u oblasti zdravstva na temu prilagodbe spola

Sarajevski otvoreni centar i zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja su u periodu od 23. do 25. aprila 2022. godine u Tuzli održali pripremne radionice i konsultativni sastanak s institucijama u oblasti zdravstva u BiH na temu pokrivanja troškova prilagodbe spola transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini. Aktivnost je početni zagovarački korak unutar projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji je direktno usmjeren na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH.

Pripremne radionice su se fokusirale na razvoj grupne sinergije, prevenciju stresa i burnout-a koje nosi izlaganje ličnih potreba i zagovaranje unapređenja ljudskih prava. Članovi_ice zagovaračke grupe su na konsultativnom sastanku prezentirali svoje viđenje potreba trans osoba unutar zdravstvenog sistema BiH. Kroz iznošenje neposrednih, lično doživljenih iskustava prilagodbe spola, prisutnima su približili položaj trans osoba, poteškoće i nedorečenosti s kojima se susreću ili su se do sada susreli.

Prisutni predstavnici_e institucija vlasti i javnog zdravstva (zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja, ministarstva zdravstva kantona, entiteta i Brčko dostrikta) ponudili su svoje viđenje problematike, naglašavajući da je neophodno prvenstveno utjecati na zakonodavnu politiku u cilju obezbjeđenja adekvatnog zakonskog okvira za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trans osoba u punom kapacitetu. Kao kontakt tačke prepoznata su zakonodavna tijela, ljekarske komore, ali i tijela izvršne vlasti odnosno odjeljenja za zdravstvo pri resornim ministarstvima ili vladama, te komisije za ljudska prava, koji bi mogli doprinijeti većoj uključenosti u zdravstvenu zaštitu trans osoba s obzirom na specifičnosti njihovih potreba. Dodatno je naglašena potreba za snažnom medijskom eksponiranošću ovog pitanja. Razgovaralo se i o potrebi dodatnih specijalizacija doktora_ica u granama uključenim u medicinsku prilagodbu spola (psihologija, psihijatrija, endokrinologija, pedijatrija, ginekologija, urologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija).

Zagovaračka grupa je predstavila istraživanje pod nazivom „Mapiranje praksi pokrivanja troškova prilagodbe spola u Srbiji i Crnoj Gori“ koje nudi komparativni prikaz oblika i obima zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga u procesu prilagodbe spola u Srbiji, Crnoj Gori s osvrtom na trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanaka, uz facilitaciju stručne osobe, učesnici_e su raspravili potencijalne modele i rješenja za pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz zdravstveno osiguranje. Nakon dobijenih inputa, cilj je uz mentorstvo eksperta_ice, u narednom periodu razviti model politike za pokrivanje troškova prilagodbe spola transrodnim osobama.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati programsku koordinatoricu, Delilu Hasanbegović Vukas, putem maila [email protected].