Narandžasti izvještaj 2016: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije

KORICE_bos.Vijeće ministara BiH usvojilo je u julu 2015. Okvirnu strategiju za provedbu Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015–2018.

Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala da će učestvovati u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja je vodila ovaj proces, pokazala je i u ovom slučaju jasno strateško liderstvo kada je u pitanju razvoj javnih politika za unapređenje ravnopravnosti spolova.

Kako bi se unaprijedila situacija, od ključnog značaja će biti posvećenost entiteta i kantona. Entiteti i kantoni moraju reformisati zakonodavstvo, nastaviti s jačanjem kapaciteta sudija i sutkinja, tužitelja_ica, socijalnih radnika_ca i policajaca_ki, te se jasno posvetiti podršci radu sigurnih kuća, ali i programima za ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja.

Republika Srpska nažalost nije dala saglasnost ovom dokumentu smatrajući da nije potrebno usvojiti ovakav dokument na državnom nivou, nego da se to treba učiniti na nivou entiteta. I pored toga, Vijeće ministara BiH usvojilo je ovaj dokument. Nadamo se da će se Strategija ipak provoditi u cijeloj BiH.

Prisjetimo se, Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je usvojena 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su se fokusirale na postavljanje zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali koje nisu imale pravno obvezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama.

BiH je 7. novembra 2013. godine postala šesta zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim činom se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Cjelokupni godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena za 2016. godinu dostupan je na ovom linku.