MUP Tuzlanskog kantona odbio promijeniti ime transrodnoj osobi

U avgustu 2017. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova u Tuzli onemogućilo je promjenu ličnog imena u ime koje nije u skladu s oznakom spola na ličnom dokumentu (rodnim markerom), transrodnoj osobi koja je podnijela ovaj zahtjev. Službenici_e ovog MUP-a tvrde da promjenu imena koje je usklađeno s rodnim identitetom, ali ne i s biološkim spolom, nije moguće sprovesti prije nego osoba u potpunosti prilagodi spol hirurškim putem. Na osnovu Zakona o ličnom imenu, i prethodne prakse ministarstava unutrašnjih poslova u drugim kantonima koji su odobravali promjenu ličnog imena u ime koje nije u skladu s rodnim markerom, zajedno sa Tuzlanskim otvorenim centrom, uputili smo žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, kako bismo dobili odgovor koji će služiti ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH kao primjer odgovarajuće prakse u budućnosti za process promjene imena građana i građanki koje_i biraju rodno neodređena imena ili imena koja tradicionalno “ne odgovaraju” .oznaci spola na njihovim dokumentima.

Na osnovu Zakona o ličnom imenu, lice nije dužno uskladiti ime s rodnim markerom u ličnim dokumentima. Član 9. Zakona o ličnom imenu Federacije BiH nalaže da svako lice ima pravo da promijeni lično ime, odnosno samo ime ili samo prezime, osim u slučajevima za koje je drugačije određeno ovim zakonom. Članom 14. Zakona o ličnom imenu određeno je šta zahtjev za promjenu imena treba sadržavati, što ne podrazumijeva prilaganje dokaza o prilagodbi spola, niti usklađivanje ličnog imena s rodnim markerom. Ukoliko lice koje ispunjava zahtjev za promjenu ličnog imena priloži sve potrebne dokumente, te dokaže da nije krivično gonjeno, nije osuđeno za krivično djelo dok kazna nije izvršena, da nisu u trajanju pravne posljedice osude, da se za njim ne vrši međunarodna potraga, i utvrdi da zahtjev nije podnesen radi izbjegavanja obaveza utvrđenih aktom nadležnih organa, ne postoji pravni razlog zašto bi licu bila uskraćena mogućnost promjene imena, kako je i naglašeno Članom 9. Zakona o ličnom imenu FBiH.

Kao dokaz prijašnje prakse ministarstava drugih kantona, priložili smo rješenje o promjeni imena u cilju usklađivanja imena s rodnim identitetom, izdano od strane MUP-a Unsko-sanskog kantona na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku, člana 15. stav 1., i člana 14. stav 1. Zakona o ličnom imenu FBiH. U rješenju je navedeno da se nakon izvršenog uvida u spis predmeta, kao i izvršenih daljnjih provjera po službenoj dužnosti putem svih tužilaštava u Bosni i Hercegovini, akata Uprave policije – Sektor kriminalističke provjere, izvršenih provjera kroz kaznene prekršaje, i prekršajne evidencije, odobrava process promjene imena na osnovu ispunjenih uslova za promjenu ličnog imena, propisani odredbama stav 1 člana 14.., i stavova jedan i dva člana 16 Zakona o ličnom imenu, tako da je zahtjev odobren.

Smatramo da je ovim onemogućavanjem promjene i de facto zabranom promjene ličnog imena učinjena diskriminacija transrodne osobe na osnovu njenog rodnog identiteta čime se direktno krši Zakon o zabrani diskriminacije BiH, kao i da ovakvo postupanje nije u skladu sa Zakonom o ličnom imenu FBiH koji određuje mogućnost promjene imena svim licima, ukoliko potrebni i priloženi dokumenti dokazuju da se proces promjene imena zahtjeva u skladu sa Zakonom, bez obzira na to odgovara li društveno određeni rod imena koje je osoba odabrala rodnim markerima na njenim dokumentima.