Kroz edukacije programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra u 2018. godini obučeno više od sto osoba

Kroz program Prava žena, Sarajevski otvoreni centar (SOC) je i tokom 2018. godine unaprijedio djelovanje u oblasti educiranja prestavnika/ca vlasti, ali i šire javnosti u Bosni i Hercegovini o zaštiti ljudskih prava žena, rodnoj ravnopravnosti i feminizmu.

Više od stotinu polaznika – studenata, osoba iz organizacija civilnog društva, privatnog ili javnog sektora, predstavnika/ca vlasti i političkih stranaka prošlo je kroz edukacije Sarajevskog otvorenog centra, od kojih je najveći broj njih učestvovao na Akademiji ravnopravnosti i Feminističkoj školi Žarana Papić.

U junu 2018. godine, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, održana je radionica pod nazivom Kako do većeg poštovanja ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo? Zajedno do rješenja! Na radionici na kojoj su prisustvovali_e su predstavnici_e nevladinih organizacija koje djeluju u Kantonu Sarajevo, predstavnici_e Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo, Agencije za ravnopravnost spolova BiH te Minstarstva  za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, vodila se diskusija o tome zašto nam je bitna rodna ravnopravnost, o ljudskim pravima žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo te o postojećim politikama za ravnopravnost spolova. Rezultat ove radionice je Izvještaj o ljudskim pravima žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo koji je izrađen i u narednom periodu će se naći na dnevnom redu Vlade Kantona Sarajevo.

Već četvrta generacija polaznica završila je Feminističku školu Žarana Papić u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, koja je održana od aprila do juna 2018. godine. Cilj ovog dvosemestralnog akademsko-aktivističkog programa je da kroz teorijsko-praktične module i jedan zagovaračko-aktivistički seminar pruži feminističko obrazovanje o teorijama, konceptima i praksama potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, regionalnim, međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama. Feministička škola Žarana Papić djeluje podjednako na produkciju znanja, omogućavajući interakciju između nauka i različitih segmenata društva, kao i na poticanje konkretnih zagovaračkih i aktivističkih inicijativa u našem okruženju.

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015, 2016. i 2017. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar su i od maja do novembra 2018. godine organizovali_e Akademiju ravnopravnosti. Dosadašnji cilj, koji se odnosi na stvaranje nove platforme za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva, ostvaren je, te je nastavljeno dalje u održavanju i razvoju.

Četvrta generacija Akademije ravnopravnosti bila je namijenjena vijećnicima i vijećnicama opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, te članovima i članicama rukovodećih organa političkih stranaka. Ono što je zajedničko za sve učesnike_ce jeste motiviranost za osnaživanje ličnih kapaciteta i rad na pronalasku rješenja koja bi mogla poboljšati ravnopravnost spolova i položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.