Javni poziv za istraživača_icu za procjenu praksi zastupnika_ica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Datum objave: 26.06. 2023. godine

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

kojim traži istraživača_icu za procjenu praksi zastupnika_ica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Opis poslova: SOC objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu istraživanja znanja, stavova, percepcija i potreba zastupnika_ica Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS i Parlamentarne skupštine BiH u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH. Rezultat istraživanja će biti publikacija koji će kroz pristup zasnovan na dokazima ilustrirati i prezentirati realno i objektivno stanje na terenu u smislu odnosa izabranih zastupnika_ica Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS i Parlamentarne skupštine BiH u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba.

Naziv: istraživač_ica

Dužina trajanja angažmana: od 01.08.2023. do 31.01.2024. godine

Pozadina: Kroz dosadašnji angažman, SOC je mapirao kao nužnu potrebu rad na osnaživanju, senzibiliziranju i jačanju kapaciteta izabranih zastupnika_ica entitetskih i državnog zakonodavnog tijela. Postoji mnogo materijala koji nas upućuje o generalno niskom stepenu razumijevanja ljudskih prava, a posebno ljudskih prava LGBTI osoba od strane izabranih zastupnika_ica entitetskih i državnog zakonodavnog tijela. Bez zagovaračkog pritiska od strane međunarodne zajednice, mnoge oblasti ljudskih prava LGBTI osoba bi ostale ignorirane u domaćem pravnom sistemu. Kako bi educirali, informirali, senzibilizirali i ojačali kapacitete naših zastupnika_ica, potrebno je prethodno detaljno istražiti njihove stavove i percepciju o položaju i ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH. Upravo takvo istraživanje je predmet budućeg rada istraživača_ice i ono će poslužiti kao polazna osnova zagovaračkog procesa SOC usmjerenog ka izabranim zastupnicima_icama.

O projektu: SOC je krenuo s implementacijom projekta pod nazivom „Zaokret u praksi – uvrštavanje ljudskih prava LGBTI osoba u parlamentarnu agendu“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske u okviru Fonda za ljudska prava. Projektom nastojimo uspostaviti usku saradnju sa novoizabranim zastupnicima_icama entitetskih i državnog zakonodavnog tijela koji će biti spremni da diskutuju i poduzimaju konkretne korake u smislu legislativnog unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba. Kako bi postigli projektni cilj, potrebna nam je procjene znanja i mišljenja zastupnika_ica o ljudskim pravima LGBTI osoba, uvezivanju postojećih i budućih političkih saveznika_ica u neformalnu međupartijsku grupu za LGBTI ljudska prava, unapređivanje komunikacije i prenosa znanja između domaćih i europskih zastupnika_ica. Sa druge strane projektom nastojimo politički osnažiti LGBTI zajednicu u cilju premoštavnja postojećeg jaza između njih i dominantnog političkog narativa u BiH.

Cilj: Kreirati publikaciju koja će biti rezultat desk i terenskog istraživanja stavova i percepcija zastupnika_ica entitetskih i državnog zakonodavnog tijela o ljudskim pravima LGBTI osoba.

Zadaci:

● Razviti istraživačku metodologiju koja će:
– dati kontekst o rezultatima posljednjih Općih izbora 2022 u BiH i najrelevantnijih parlamentarnih političkih partija u kontekstu ljudskih prava LGBTI osoba
– dati presjek dosadašnjih inicijativa, prijedloga propisa, izjava ili drugih aktivnosti parlamentaraca_ki i njihovih političkih partija o ljudskim pravima LGBTI osobama u posljednjih 5 godina u BiH
– Istražiti stavove, percepcije i potrebe zastupnika_ica i delegata_kinja Parlamentarne skupštine BiH o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH
– Istražiti stavove, percepcije i potrebe zastupnika_ica i delegata_kinja Parlamenta FBiH o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH
– Istražiti stavove, percepcije i potrebe poslanika_ica Narodne skupštine RS o ljudskim pravima LGBTI osoba u BiH

● Izrada 3 odvojene procjene zastupnika_ica i to jedna procjena za državni nivo (Parlamentarna skupština BiH), druga procjena za nivo FBiH (Parlament FBiH) i treća procjena za nivo RS (Narodna skupština RS)
● Uvezivanje i objedinjavanje gore navedene tri procjene u jedan dokument koji će kompilirati rezultate istraživanja
● Istraživač_ica će biti u konstantnoj komunikaciji sa programski koordinatorom SOC u pogledu procesa rada i dostavljanja finalnog proizvoda

Napomena: gore navedene istraživačke aktivnosti usmjerene prema parlamentarcima_kama podrazumijevaju minimalno po jednog člana_icu parlamentarne političke partije unutar zakonodavnih tijela. Pored gore navedenih zadataka, istraživač_ica će biti uključen/a u javno predstavljanje istraživanja u skladu sa dogovorom sa SOC.

Rokovi:
● od 01.08.2023. do 31.08.2023. godine izraditi metodologiju istraživanja
● od 01.09.2023. do 30.11.2023. godine provesti desk i terensko istraživanje u skladu sa gore navedenim zadacima
● od 01.12.2023. do 31.12.2023. godine izraditi 3 nacrta procjena parlamentaraca_ki (jedan za nivo Parlamentarne skupštine BiH, drugi za nivo Parlamenta FBiH i treći za nivo Narodne skupštine RS)
● od 01.01.2024. do 31.01.2024. godine uvezati i objediniti gore navedene tri procjene u jedan dokument koji će kompilirati rezultate istraživanja
● 31.01.2024. godine finalni rok za dostavljanje konačnog teksta istraživanja

Napomena: SOC će sa istraživačem_icom naknadno, nakon odabira i zaključenja Ugovora, dogovoriti dodatne rokove za dostavljanje nacrta tekstova gore navedenih zadataka, pregled i odobrenje istih kako bi u svakom slučaju imali finalne dokumente do gore navedenih datuma.

Potrebni uvjeti i vještine za istraživača_icu:
● Poznavanje ljudskih prava LGBTI osoba u pravnom sistemu BiH
● Poznavanje ustavnog i političkog sistema BiH
● Posjedovanje iskustva u izradi istraživačkih metodologija te pisanju istraživačkih radova relevantnih za oblast ljudskih prava marginaliziranih grupa u BiH, s naglaskom na LGBTI osobe.
● Državljanin_ka Bosne i Hercegovine

SOC poziva zainteresirane osobe da svoje prijave s biografijom, kratkim motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostave do 15.07.2023. godine na email [email protected].