Javna okupljanja: temeljna ljudska prava ili sigurnosni rizik?

U petak, 4. decembra, održali_e smo okrugli sto na temu ljudskih prava LGBTI osoba: Javna okupljanja: temeljna ljudska prava ili sigurnosni rizik?

Ova aktivnost održana je s ciljem da se predstave ostvareni rezultati rada kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba vezano za tematiku i problematiku slobode okupljanja, te poticanje rasprave o pitanjima koja su od interesa za LGBTI osobe, a koja mogu biti ostvarena i poboljšana na kantonalnom nivou.

Na okruglom stolu otvorili_e smo pitanja, pronalazili_e rješenja, diskutovali_e i planirali_e naše buduće aktivnosti u ovoj oblasti. Uvodna izlaganja tokom okruglog stola dale su: Amila Kurtović, autorica priručnika i Ena Bavčić, ispred Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa. Okrugli sto je moderirala Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.

Također, predstavljen je priručnik koji je temeljen na nalazima istraživanja o restriktivnim praksama u ostvarivanju prava na slobodu okupljanja, te dopunjen pojedinim zaključcima istraživanja o usklađenosti zakonskog okvira slobode okupljanja s međunarodnim standardima – oba je istraživanja proveo Sarajevski otvoreni centar tijekom 2020. godine.

Istraživanje o restriktivnim praksama bilo je fokusirano na praksu nadležnih tijela, i to ministarstava unutarnjih poslova županija Federacije BiH, Republike Srpske te Policije Brčko distrikta BiH, kao i drugih sudionika_ca u Bosni i Hercegovini koji_e su u prilici odlučivati o ostvarivanju prava na slobodu mirnog okupljanja (npr. ministarstva prometa, općinska tijela i privatne osobe). Također, to istraživanje je uključilo i vrijedna iskustva organizatora_ica javnih okupljanja s čitavog teritorija Bosne i Hercegovine, koja su poslužila kao putokaz za izradu ovog dokumenta.

Kao dopunski orijentir su korišteni i nalazi usporednog istraživanja zakonskog okvira slobode okupljanja u BiH.

Okrugli sto realizujemo u okviru projekta ”Unapređenje pristupa slobodi okupljanja u Bosni i Hercegovin” kojeg implementira Sarajevski otvoreni centar, a finansijski podržava Fond Matra Ambasade Kraljevine Nizozemske.