Istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini

Kako Sarajevski otvoreni centar u radu na pravima žena i rodnoj ravnopravnosti nastoji kreirati čvrstu osnovu za pristup zasnovan na dokazima (evidence-based) i potpunu dostupnost i pristupačnost usluga abortusa u svim dijelovima BiH, ovim istraživanjem nastavljamo godišnje praćenje stanja prava žena, što uključuje i oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Istraživanje je provedeno među nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (kliničkim centrima/klinikama, bolnicama, ordinacijama), tj. među zdravstvenim i medicinskim stručnjacima_kinjama koji_e rade na kreiranju i implementaciji politika i propisa u ovoj sferi, te na izvođenju abortusa – prekida trudnoće, kako bismo dobili jasan pregled pravne regulacije i medicinskih praksi koje se koriste.

Cilj istraživanja je uspostaviti informisanu saradnju s vodećim zdravstvenim institucijama i ustanovama – kliničkim centrima, bolnicama i njihovim stručnjacima_kinjama, dijeliti informacije i podići svijest i senzibilnost za probleme ograničene dostupnosti zdravstvenih usluga abortusa, kao i doprinijeti unapređenju razumijevanja abortusa kao ljudskog prava žena i osnovne zdravstvene zaštite. Takođe, istraživanje može i treba poslužiti donositeljima odluka, zakona i politika u oblastima pristupa zdravstvu i seksualnim i reproduktivnim pravima. krajnji cilj jeste uticati na šire razumijevanje abortusa kao ljudskog prava žena i osnovne zdravstvene zaštite, kako bi bio dostupan svim osobama koje ga trebaju.

Autorica: Delila Hasanbegović Vukas
Urednik_ca: Darko Pandurević i Emina Bošnjak
Terenski_e istraživač_ice: Ajla Kurtović, Azra Berbić, Berina Pekmezović, Marija Ivanović, Nikola Kandić, Vera Zih

Preuzmite publikaciju na BHS jeziku

Preuzmite publikaciju na engleskom jeziku