Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima KAKVE PROMJENE ŽELIMO? Kako do 40% žena u zakonodavnim tijelima u BiH? Analiza mogućih intervencija u izbornom sistemu BiH Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH Alternativni izvještaj o napretku 2015: politički kriteriji Regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Krivičnom zakonu Federacije BiH Gdje su žene u vladama? Zastupljenost i reprezentativnost žena i muškaraca u izvršnoj vlasti u BiH Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2014. godini Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU Konkretne preporuke za poboljšanje položaja trans* osoba u Bosni i Hercegovini