Usvojen Akcioni plan za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

Nakon više od godinu dana čekanja, usvojen je Akcioni plan za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021-2024. Pozdravljamo ovu bitnu odluku i nadamo se efikasnoj implementaciji svih predviđenih mjera. Usvajanje sistemskog rješenja putem jasno određenih mjera javne politike i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih ka poboljšanju položaja LGBTI osoba u BiH već niz godina je bilo postavljeno kao prioritet koji je potrebno poduzeti.

Podsjećamo, početkom 2021. godine finaliziran je nacrt Akcionog plana te je prije usvajanja na Vijeću ministara BiH prošao fazu usaglašavanja na entitetskom nivou i nivou Brčko distrikta BiH. Agencija za ravnopravnost spolova BiH (ARS BiH) bila je tijelo koje je ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) predvodilo i koordiniralo s drugim državnim organima pisanje i izradu Akcionog plana.

Kako Sarajevski otvoreni centar kontinuirano naglašava kroz svoje aktivnosti i godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH (Rozi izvještaj), Akcioni plan je suštinski strateški dokument koji se u velikoj mjeri fokusira na pitanja borbe protiv diskriminacije u svim sferama društva, prije svega putem obuka nosilaca_teljica pravosudnih funkcija o diskriminaciji, obuka profesionalaca_ki iz zdravstvene zaštite, razvijanja kapaciteta relevantnih institucija, ali i nizom proaktivnih mjera namijenjenih podizanju svijesti o diskriminaciji šire javnosti i relevantnih predstavnika_ca javnih organa.

Pored analize stanja priznanja, uživanja i ostvarivanja ljudskih prava LGBTI osoba i osvrta na relevantni međunarodni i domaći pravni okvir, Akcioni plan sadrži vrlo specifične mjere koje će se realizirati kroz podizanje svijesti, organizovanje edukacija, kreiranje i izdavanje priručnika, unaprjeđenje prikupljenih podataka, javno zagovaranje i sl. U kontekstu strateških usmjerenja SOC-a, ovo će biti adekvatan osnov i alat za nastavak zagovaranja, između ostalih, pravne regulacije istospolnih partnerstava, govora mržnje, poštivanja prava na slobodu okupljanja, pravnog priznanja roda, zdravstvene zaštite i socijalne inkluzije transrodnih osoba i mnogih drugih pitanja ravnopravnosti LGBTI osoba.

“Iako već godinama niz institucija uz Sarajevski otvoreni centar – posebno u oblasti pravosuđa, zdravstva i socijalnog rada – aktivno radi na građenju vlastitih kapaciteta pa i ostvarivanju dobrog dijela mjera koje su predložene, ovaj dokument po prvi put daje sveobuhvatan pregled šta je potrebno učiniti u različitim oblastima života relevantnih za LGBTI osoba, te niz novih mjera koje pojedinačne institucije u BiH trebaju poduzeti da bi se pravo na privatni, porodični život, te na samoidentifikaciju konačno počelo ostvarivati za transrodne osobe i istospolne parove u svim dijelovima ove države, i u FBiH, i u Brčko distriktu i u Republici Srpskoj. Ovo je jasan i nedvosmislen institucionalni korak, koji još jednom dokazuje da je pitanje ravnopravnosti LGBTI osoba pitanje ljudskih prava, a ne smije niti treba biti pitanje politikanstva. Stoga, čestitam Vijeću ministara na ovom koraku, te svima koji su doprinijeli usvajanju ovog Akcionog plana”, rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog centra.

SOC će aktivno pratiti i učestvovati u implementaciji Akcionog plana, u saradnji s nadležnim institucijama te se nadamo da će ovako bitan dokument ubrzati procese unaprjeđenja ljudskih prava i ravnopravnosti LGBTI osoba u BiH koji već dugo vremena čekaju.