Upućen zahtjev za usklađivanje postojećih zakona i donošenje novih kojim bi se konačno regulisalo pitanje porodiljskih naknada i porodiljskog/roditeljskog odsustva u Federaciji BiH

508260_porodiliste-visegradska-foto-pr-agencija_origSarajevski otvoreni centar je prošle sedmice uputio zahtjev za usklađivanje postojećih zakona i donošenje novih kojim bi se konačno regulisalo pitanje porodiljskih naknada i porodiljskog/roditeljskog odsustva u Federaciji BiH premijeru Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, kao i Komisiji za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, odnosno predsjedavajućoj Komisije Jasni Duraković-Hadžiomerović te Klubu parlamentarki Parlamenta FBiH, odnosno predsjedavajućoj Kluba Keneli Zuko.

U dopisu se navodi da je zaštita majke i materinstva jedna od ključnih obaveza Bosne i Hercegovine kada su u pitanju međunarodni standardi ljudskih prava, a posebno jednaka prava i mogućnosti žena. Ona predstavlja temeljno ljudsko pravo, koje je zagarantirano svim ključnim univerzalnim dokumentima u oblasti ljudskih prava čija je Bosna i Hercegovina potpisnica, te propuštanje osiguravanja nekog od prava iz oblasti zaštite majke i materinstva predstavlja diskriminaciju žena na osnovu spola koja kao takva je zabranjena svim međunarodnim dokumentima ali i Zakonom o zabrani diskriminacije BiH.

S obzirom da je zbog neujednačinh porodiljskih nakanada i porodiljskih dopusta u Federaciji BiH jasno vidljiva diskriminacija žena u ovom entitetu, Sarajevski otvoreni centar predlaže Vladi FBiH da hitno pokrenu sljedeće mjere:

  1. Vlada FBiH treba da oformi interresornu grupu (sa predstavnicima/ama Vlade, Parlamenta, pravne struke i organizacija civilnog društva) koja će istražiti trenutni sistem zakonske regulacije i same isplate porodiljskih naknade, uzimajući u obzir dosadašnja istraživanja organizacija civilnog društva i Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava;
  2. Na osnovu nalaza istraživanja, Vlada FBiH treba predložiti izmjene i dopune Zakona o radu, na način da se uredi pravo na porodiljsko odsustvo kao isključivo pravo majke, i roditeljsko odsustvo kao pravo oba roditelja;
  3. Na osnovu nalaza istraživanja, a u svrhu ukidanja postojeće diskriminacije na osnovu mjesta prebivališta i poravnanja nivoa naknada unutar cijele Federacije BiH, Vlada FBiH treba predložiti osnivanje Javnog fonda za dječiju zaštitu FBiH. Osnivanjem fonda sve porodilje bi imale ista prava, te bi došlo do harmonizacije zakonodavstva, imajući na umu da sličan fond postoji u Republici Srpskoj.

Nadamo se da će Vlada i Parlament FBiH prepoznati važnost regulisanja prava iz oblasti zaštite majke i materinstva, te konačno djelovati u skladu sa međunarodnim sporazumima koji obuhvataju ova prava i krenuti sa rješavanjem problema neujednačenosti porodiljskih naknada i porodiljskog odsustva, te regulisati roditeljsko odsustvo, kako za majke tako i za očeve.

 

Orginal dopisa možete preuzeti ovdje.