Udruživanjem do rezultata: Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH kao snaga zajedničkog djelovanja

EU PERSPEKTIVA

Koalicija nevladinih organizacija okupljena pod Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH u posljednjih nekoliko godina aktivno zagovara bitna pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava, prati stanje procesa EU integracija, te bilježi značajne zagovaračke uspjehe

Piše: Inela Hadžić

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je koalicija organizacija civilnog društva utemeljena 2013. godine pri Centru za političke studije koji je predvodio, a i dan danas vodi, Damir Banović. Godinu dana kasnije koordinaciju koalicije preuzima Sarajevski otvoreni centar. Osnivanje ove koalicije pokrenuli su ljudi u pomenutim organizacijama, kao i ljudi koji su u to vrijeme prepoznali važnost ovakvog udruživanja, poput tadašnje direktorice Fondacije Heinrich Böll, Mirele Grünther Dečević. Koalicija je na samom početku, a i godinama kasnije, sa vrlo ograničenim sredstvima, ali uz pomoć zajedničkog entuzijazma organizacija članica i pojedinaca_ki, nastavila na kvalitetan način pratiti stanje procesa EU integracija i doprinositi razvoju demokratskih standarda i vladavine prava. Iz godine u godinu podrška koaliciji je rasla, pa je tako, za razliku od deset organizacija koje su činile koaliciju u početku, taj broj danas porastao na 40 organizacija civilnog društva, prepoznatih u svojoj ekspertizi i radu.

Civilno društvo je zasigurno u ovom procesu jedan od rijetkih nositelja tzv. “evropske perspektive” u domaćoj javnosti. Zaštita prava manjinskih i ranjivih grupa, zabrana diskriminacije, vladavina prava, procesuiranje ratnih zločina, borba protiv korupcije, nezavisnost pravosuđa… samo su neke od tema na kojima koalicija kontinuirano radi. Osvrćući se na posljednjih nekoliko godina, možemo primijetiti da su teme vezane za demokratizaciju i zaštitu ljudskih prava živjele primarno upravo u organizacijama civilnog društva i među manjem broju građana_ki, te da su se te teme kretale, te se i dalje kreću sa margine ka centru. Organizacije civilnog društva u koaliciji Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH utjecale su na povećanje transparentnosti ovog procesa sa željom da što veći broj građana_ki bude informisan o tome što se dešava iza zatvorenih vrata kada je u pitanju donošenje odluka.

Pečat kvaliteti rada i djelovanja Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u posljednjih nekoliko godina daje i konstantna saradnja sa nadležnim institucijama u Briselu, Delegacijom Evropske unije u BiH, ambasadama država članica EU koje imaju sjedište u BiH, te sa sve većim brojem institucija u BiH

Zagovarački uspjesi

Alternativni izvještaj o napretku BiH koji koalicija kreira svake godine unazad pet godina ne samo da je utjecao na nalaze u zvaničnom izvještaju o napretku BiH ka Evropskoj uniji, već služi i kao relevantan izvor informacija o pitanjima funkcionisanja države, vladavine prava i demokratije, te ljudskih prava sa fokusom na prava manjina i tranzicionu pravdu. U tom smislu se na godišnjem nivou prati napredak/nazadak u ovim oblastima, te ovaj dokument ujedno služi i kao zagovarački dokument borkinja i boraca za ljudska prava u BiH okupljenih unutar koalicije, koji su tako uspjeli ostvariti nekoliko bitnih postignuća.

Prije svega, neskromno ćemo se pohvaliti da smo zagovaračkim akcijama kroz našu koaliciju i kroz nalaze i preporuke iznesene u alternativnim izvještajima o napretku iz 2015. i 2016. godine uspjeli_e da ostvarimo učešće u procesu izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Veliki broj predloženih amandmana je izmjenama i dopunama koje su se desile sredinom 2016. godine uvršten u sada važeći zakonski tekst. Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija koalicije, predvodio je i proces uvrštavanja izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije BiH u plan rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. U trenutku pisanja ovog teksta, Strategija se nalazi u procesu izrade, a koalicija čini dio radne grupe koja pomaže pri njenom nastanku. Učestvovali_e smo i u radnim grupama za izradu amandmana na Zakon o ombudsmanu za ljudska prava BiH.

Promjena perspektive

Zbog prepoznatljivosti SOC-a kao koordinirajuće organizacije, ali i cijele koalicije kao združenog zagovaračkog poduhvata, uspjeli_e smo da doprinesemo poboljšanju teksta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH koji je usvojen 2016. godine na državnom nivou. Zajedno sa drugim članicama koalicije napravljen je i prijedlog za izmjene i dopune Zakona o radu FBiH, u smislu njegovog usklađivanja sa stečevinom EU, na čemu će se aktivno raditi u narednom periodu. Saradnja sa Majom Gasal Vražalica, zastupnicom u Parlamentarnoj skupštini BiH, koja prepoznaje važnost rada nevladinih organizacija i ekspertizu koja proizlazi iz tog rada, rezultirala je izmjenom Zakona o sportu BiH čime se znatno doprinijelo pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno odgovornog budžetiranja.

Pečat kvaliteti našeg rada i djelovanja u posljednjih nekoliko godina daje i konstantna saradnja sa nadležnim institucijama u Briselu, Delegacijom Evropske unije u BiH, ambasadama država članica EU koje imaju sjedište u BiH, te sa sve većim brojem institucija u BiH, u smislu redovnih konsultacija koje namjeravamo nastaviti i ojačati u budućnosti.

Rad organizacija unutar koalicije Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH znatno je doprinio mijenjanju perspektive o ulozi organizacija civilnog društva u cijelom procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji, te o korisnosti njihovog rada. Tokom prethodnih godina smo, za razliku od mnogih državnih institucija, na strukturiran i kontinuiran način pratili stanje ljudskih prava sa fokusom na prava manjina i ranjivih grupa, i o tome izvještavali institucije u BiH, ali i nadležne institucije u EU, te zagovarali za promjene u smislu unapređenja legislative i poboljšanja položaja bosanskohercegovačkih građanki i građana.