Seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu EU integracija

SOC logo 1 - 001Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, od 6. do 8. maja 2015. godine, organizuje seminar o pravima LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba za predstavnice/ke institucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova u Bosni i i Hercegovini.

Različiti međunarodni mehanizmi i izvještaji za ljudska prava, kao što su Izvještaj o napretku (Progress Report) Evropske komisije za 2013. i 2014. godinu, Rezolucije Evropskog parlamenta iz 2013. i 2014. godine ili zaključci sa Univerzalnog periodičnog pregleda iz 2014. godine utvrdili su potrebu većeg i proaktivnijeg angažmana institucija u BiH kada su u pitanju prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Cilj seminara je informisanje i upozavanje predstavnika/ca instititucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova sa problemima i potrebama LGBT osoba u BiH, u svrhu postizanja višeg nivoa rada državnih institucija na rješavanjima pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH i inkluziji LGBT osoba u bh. društvo.

Različiti moduli seminara predstaviće probleme, iskustva rada i dobre prakse institucija iz regije (Hrvatska i Srbija) i Bosne i Hercegovine na pravima LGBT osoba, ali i neke nove oblasti u kojima bh. institucije i službenici_e u narednom periodu trebaju konkretno djelovati. U svome radu, voditelji/ice modula koristiće se različitim metodama (predavanja, diskusije, vježbe).

Prvi dan seminara je rezervisan za uvod u prava LGBT osoba kroz terminologiju, aktivizam, stereotipe i predrasude. Istog dana će biti govora o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, regionalnim i međunarodnim okvirima zaštite prava LGBT osoba, te iskustvima Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH.

Drugi dan će se govoriti o zajednicama života osoba istog spola (Zakon o životnom partnerstvu Republike Hrvatske), kao i o strategijama za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. S obzirom da incidenti i krivična djela počinjena iz mržnje predstavljaju snažan destabilizirajući faktor svakog društva a njihove žrtve su najčešće pripadnici najugroženijih ili marginaliziranih grupa, među koje spadaju i LGBT osobe, popodne drugog dana ćemo posvetiti ovoj temi. Drugi dan završavamo modulom o pravima transrodnih i transeksualnih osoba.

Prijepodne trećeg dana posvećeno je pravu na javno okupljanje i iskustvu Republike Hrvatske u EU integracijama. Pravo na javno okupljanje, kao jedno od osnovnih prava svakog demokratskog društva, je jedno od gorućih pitanja kada govorimo o javnom okupljanju LGBT osoba. Koliko je bitna politička podrška, šta LGBT osobama predstavlja izlazak u javnost, šta je to zapravo parada ponosa su takođe teme o kojima će biti govora na seminaru.

Završni dio seminara je rezervisan za konkretne smjernice šta Bosna i Hercegovina mora uraditi u narednim godinama kada su u pitanju prava LGBT osoba. Samo uz proaktivan stav državnih službenika_ca i institucija moguće su promjene.

Pojedine module vodiće eksperti/ice koji nam dolaze iz različitih institucija regije i BiH (Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH), ali i civilnog društva (Mediacentar Sarajevo, Centar za mirovne studije Zagreb) i akademske zajednice (Pravni fakultet Sarajevo).

Na ovom linku možete pronaći program seminara.