Saopštenje za javnost: Švedska podržava lokalne inicijative u borbi za ljudska prava LGBT osoba i žena u BiH

B8hAFQqCYAApr1oAmbasada Kraljevine Švedske u BiH je sa Sarajevskim otvorenim centrom danas sklopila ugovor o podržavanju Strateškog plana ovog udruženja građana u periodu od 2014. do 2017. godine. Sarajevski otvoreni centar je kroz svoj dosadašnji rad preuzeo vodeću ulogu na polju borbe za ljudska prava u BiH, s posebnim fokusom na ljudska prava LGBT osoba i žena.

“Rad Sarajevskog otvorenog centra u skladu je s osnovnim principima zabrane diskriminacije i jednakopravnosti svih, uključujući i na osnovu spola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije. Ovi principi su naglašeni i u strategiji Kraljevine Švedske za Bosnu i Hercegovinu.”, rekla je Marie Bergström, savjetnica u Ambasadi Kraljevine Švedske u BiH.

Švedska je veoma snažna zagovaračica procesa EU integracija zasnovanih na principu zabrane diskriminacije, između ostalih. Sarajevski otvoreni centar je preuzeo na sebe da vrši monitoring govora mržnje i diskriminacije, vrši edukaciju državnih službenika_ca i radi na podizanju svijesti o ljudskim pravima LGBT osoba i žena, u cilju izgradnje društva lišenog predrasuda u BiH.

“Podrška Švedske će svakako omogućiti Sarajevskom otvorenom centru da dalje razvije svoje aktivnosti i doprinese unapređenju stanja ljudskih prava LGBT osoba i žena u BiH.” izjavio je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra na današnjoj ceremoniji potpisivanja ugovora.

Uz finansijsku podršku Švedske, Sarajevski otvoreni centar će nastaviti svoj rad na edukaciji policijskih službenika_ca, tužilaca_teljica i sudija_tkinja o zločinima iz mržnje i diskriminaciji. Također će se fokusirati i na iniciranje zakonodavnih i promjene politika u cilju unapređenja odgovornosti i reaktivnosti bh. vlasti u oblasti poštivanja i zaštite ljudskih prava LGBT osoba i žena. Sarajevski otvoreni centar će pružati i usluge pravnog savjetovanja u slučajevima kršenja ljudskih prava.