Prvi put u bh. (h)istoriji: parlamentarci/ke o pravima LGBT osoba

Parlamentarci_parlamentarke na seminaru
Parlamentarci_parlamentarke na seminaru

Na Jahorini se danas (petak) završava trodnevni seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Cilj seminara, koji organiziju Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, bio je upoznavanje i informisanje predstavnika/ca institucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova sa problemima i potrebama LGBT osoba u BiH, a u svrhu podizanja nivoa rada državnih institucija na rješavanju pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH i inkluziji LGBT osoba u bh. društvo. Ovo je prvi seminar u istoriji Bosne i Hercegovine na kojem učestvuju parlamentarci/ke, što ujedno predstavlja i najavu da će se u ovom parlamentarnom mandatu intenzivnije raditi na poboljšanju prava LGBT osoba u BiH.

Na seminaru učestvuju predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Mirsad Isaković, njegova zamjenica Diana Zelenika i članica te Komisije Maja Gasal-Vražalica, kao i član Zajedničke komisije za ljudska prava Damir Arnaut. Na seminaru, pored predstavnika/ca PSBiH, učestvovali/e su i predstavnici/e Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centara Federacije BiH i Republike Srpske, Komisije za zašitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Radionica o stereotipima i predrasudama
Radionica o stereotipima i predrasudama

Tokom trodnevnog rada, vodeći eksperti/ice u ovoj oblasti iz BiH, Hrvatske i Srbije predstavili/e su probleme, iskustva rada i dobre prakse u institucijama zemalja regiona na pitanjima zaštite LGBT osoba.

Učesnici/e su prvog dana razmijenili/e mišljenja o stereotipima i predrasudama kada je riječ o pravima LGBT osoba, diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog indentiteta, regionalnim i međunarodnim okvirima zaštite prava LGBT osoba, te istukustvima Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH u ovoj oblasti.

Drugog dana seminara razgovaralo se o zajednicama života osoba istog spola, kao i o strategijama za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. Takođe, vodila se rasprava i o incidentima i krivičnim djelima koja su počinjena iz mržnje, koja predstavljaju snažan destibilizirajući faktor svakog društva i čije žrtve su najčešće pripadnici/e najugroženijih ili marginaliziranih skupina, među koje spadaju i LGBT osobe. Drugi dan se završio raspravom o pravima transrodnih i transeksualnih osoba.

Goran Selanac, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
Goran Selanac, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

Završni dio seminara bio je rezervisan za konkretne smjernice koje BiH mora uraditi u narednim godinama kada je riječ o pravima LGBT osoba. Različiti međunarodni mehanizmi i izvještaji za ljudska prava, poput Izvještaja Evropske komisije o napretku BiH za 2013. i 2014. godinu, utvrdili su potrebu većeg i proaktivnog angažamana institucija BiH kada je riječ o pravima LGBT osoba u BiH.