Prezentovali/e smo istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u BiH – prvo sveobuhvatno istraživanje na ovu temu u BiH

U petak 15. septembra u Sarajevu smo održali/e promociju našeg istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u BiH. Istraživanje je provedeno među nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (kliničkim centrima/klinikama, bolnicama, ordinacijama), tj. među zdravstvenim i medicinskim stručnjacima_kinjama koji_e rade na kreiranju i implementaciji politika i propisa u ovoj sferi, te na izvođenju abortusa – prekida trudnoće, kako bismo dobili jasan pregled pravne regulacije i medicinskih praksi koje se koriste.

Cilj nam je bio uspostavljanje informisane saradnje s vodećim zdravstvenim institucijama i ustanovama i njihovim stručnjacima_kinjama, dijeliti informacije i podići svijest i senzibilnost za  probleme ograničene dostupnosti zdravstvenih usluga abortusa, kao i doprinijeti unaprjeđenju razumijevanja abortusa kao ljudskog prava žena i osnovne zdravstvene zaštite.

Takođe, istraživanje može i treba poslužiti donositeljima odluka, zakona i politika u oblastima pristupa zdravstvu i seksualnim i reproduktivnim pravima. Krajnji cilj jeste uticati na šire razumijevanje abortusa kao ljudskog prava žena i osnovne zdravstvene zaštite, kako bi bio dostupan svim osobama koje ga trebaju.