Ponovno praćenje provedbe CM/Rec(2010)5 u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar, pod pokroviteljstvom ILGA-Europe, učestvuje u projektu praćenja provedbe Preporuke Komiteta ministara o mjerama borbe protiv diskrimnacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, usvojene 31. marta 2010. godine.

Tokom 2013. godine Sarajevski otvoreni centar je radio na prikupljanju podataka o radu bh. vlasti na implementaciji Preporuke, koji je okončan sastavljenjem izvještaja. U okviru projekta, kontaktirano je više ministarstava i državnih institucija, pri čemu je manje od polovine njih odgovorilo na poslani upit. Upit o provedbi mjera borbe protiv diskriminacije poslan je institucijama nadležnim za osiguravanje poštivanja ljudskih prava u oblastima: prava na život, sigurnosti i zaštite od nasilja, slobode udruživanja, slobode izražavanja i mirnog okupljanja, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, zaposlenja; obrazovanja, zdravlja, stanovanja, sporta i prava na azil. Jedina mjera koju su vlasti u to vrijeme preduzele, jeste uključivanje osnova seksualne orijentacije i rodnog identiteta u antidiskriminaciono zakonodavstvo.

Aktivistički i zagovarački rad Sarajevskog otvorenog centra u saradnji s drugim organizacijama civilnog društva, doveo je do toga da 2016. godine bh. vlasti prepoznaju njihov rad, te dolazi do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije. Ovim izmjenama BiH postaje država koja, ne samo da ispravno imenuje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov zabrane diskriminacije, već postaje prva država u Jugoistočnoj Evropi koja kroz pomenuti zakon predviđa i zaštitu interspolnih osoba od svih oblika diskriminacije. Rezultat tog rada je i usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su u krivična djela počinjena iz mržnje svrstana i djela počinjena zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta osobe, ali i Krivičnog zakonika Republike Srpske u kojem je pored krivičnih djela počinjenih iz mržnje, regulisano i pozivanje na mržnju i nasilje, između ostalog, i na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Navedena ostvarenja su samo prvi stadij u inkorporiranju Preporuke u domaće zakonodavstvo, tako da ona predstavljaju samo jak motiv za dalju borbu. Sarajevski otvoreni centar će, između ostalog, sastaviti upitnike, koje će uputiti ministarstvima i državnim institucijama nadležnim za pružanje adekvatne zaštite u oblasti ljudskih prava, nastojeći da na taj način prikupimo što više informacija o mjerama koje navedene institucije poduzimaju za ostvarivanje svojih, zakonom datih, ovlaštenja i dužnosti. Nadamo se da će ovoga puta bh. vlasti biti nešto susretljivije u dostavljanju odgovora, te da ćemo se moći pohvaliti napretkom ostvarenim u proteklih 5 godina.