Obuka za tužitelje_ce i sudije_tkinje: Efikasnija pravosudna zaštita ljudskih prava LGBTI osoba

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku fondacije Heinrich Boel Stitftung, a u suradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužitelja FBiH (CEST FBiH) 23. i 24. maja 2017. godine, održao dvodnevnu obuku za tužitelje_ice i sudije_tkinje. Dvodnevna obuka je bila o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans i interpolne (LGBTI) osobe u BiH pod nazivom „Antidiskriminaciono i krivično pravo: suzbijanje nasilja nad LGBTI osobama, iskustva u BiH i regiji“.

Cilj obuke je bio upoznavanje pravosudne zajednice sa unapređenjem anti-diskriminacionog i krivičnog zakonodavstva i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu, od značaja za njihov rad u pravosudnim institucijama. Također, cilj je bio i senzibilizirati i upoznati sudije_tkinje i tužitelje_ice  s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, a poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

U toku prvog dana obuke, govorilo se o LGBTI terminologiji, predrasudama i stereotipima, te o antidiskriminacionom pravu. Tačnije, govorilo se o pravnom okviru primjenjivom na suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali i o konkrentim slučajevima iz praske u BiH, regiji, ali i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Na kraju prvog dana obuke učesnici_ce su imali_e priliku da kroz koncept žive biblioteke u kojem su osobe „knjige koje se čitaju“, upoznati LGBT osobe i razgovarati o ličnim pričama, iskustvima, problemima sa kojima se susreću.

Drugi dan obuke, govorilo se o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje:  kontekstualnom i pravnom okviru, te o konkretnim slučajevima iz prakse u kojima su tužitelji_ce i sudije_tkinje mogli_e vidjeti koliko i na koji način krivična djela počinjena iz mržnje pogađaju LGBTI osobe, te koje istrage i presude su adekvatno sprovedene a koje ne.