Objavljena studija izvodljivosti za osnivanje Ženskog fonda u BiH!

korice_feasibility study_zadnja_bhsOva studija izvodljivosti, autorica Natalije Bratuljević i Katarine Živonović, dio je inicijative koju su pokrenuli Sarajevski otvoreni centar (SOC) i Fondacija CURE, uz finansijsku podršku Fondacije Mama Cash, a cilj istraživanja je bio ispitati potrebe i mogućnosti za osnivanje Ženskog fonda u Bosni i Hercegovini. Fond je zamišljen kao lokalna inicijativa koja pruža podršku ženskim nevladinim organizacijama i ženskim aktivističkim grupama u razvoju njihovih programskih i organizacionih kapaciteta, dodjeljuje sredstva ženskim organizacijama i grupama te, u skladu s mogućnostima, djeluje kao zagovorač za puno ostvarivanje ženskih prava i osnaživanje žena.

Kako bi se bolje razumjeli glavni faktori koji sprječavaju žene u Bosni i Hercegovini da ostvare svoja prava i ravnopravno učestvuju u svim sferama javnog i privatnog života, detaljno su analizirani svi aspekti kompleksne političke strukture, pravne, administrativne, socijalne i ekonomske barijere, te se nastojalo napraviti preciznu procjenu rada vladinog i nevladinog sektora u sferi rodne ravnopravnosti. U poređenju s brojnim zemljama u regionu, Bosna i Hercegovina bila je prva u usvajanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti, te uspostavljanju institucionalnih mehanizama za gender mainstreaming na svim nivoima izvršne vlasti. Međutim, poboljšanja u svakodnevnom životu žena još uvijek su minorna.

Istraživanje je trajalo od novembra 2014. do kraja maja 2015. godine. Metodologija se sastojala od: detaljnog istraživanja relevantne dokumentacije, razgovora sa zainteresiranim akterima/kama (eng. stakeholders), te analize i razmatranja nalaza od strane kontrolne grupe. Kontrolna grupa formirana je od predstavnica Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije CURE, a za potrebe razmatranja inicijalnih nalaza intervjua u rad kontrolne grupe uključeno je i četrnaest predstavnica intervjuisanih organizacija i pojedinki. Inputi dati od strane kontrolne grupe bili su od velike važnosti, naročito u početnoj fazi, ali i u izradi finalnog izvještaja.

Studiju na engleskom  i B/H/S jezicima možete preuzeti ovdje.