O nama

Vizija

Sarajevski otvoreni centar vjeruje u pravedno, demokratsko i inkluzivno društvo, zasnovano na jednakim pravima i mogućnostima za sve.

Misija

Sarajevski otvoreni centar je organizacija civilnog društva koja radi na unaprjeđenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Pokrećemo i kreiramo sistemske društvene promjene, s naglaskom na rodnu ravnopravnost i položaj LGBTI+ osoba.

Ključne vrijednosti i organizacijska kultura

Integritet je naša osnova jer usmjerava etičko djelovanje organizacije, njeguje povjerenje i jača kapacitete organizacije za pokretanje značajnih promjena u društvu. Vodeći se integritetom, Sarajevski otvoreni centar ne samo da se pridržava vrijednosti koje promovira, nego i postavlja visoke standarde za druge koji teže ravnopravnosti žena i LGBTI+ osoba. Integritet kao feministički princip je ključan za održavanje naših moralnih i etičkih temelja.

Profesionalizam osigurava da je Sarajevski otvoreni centar posvećen pravima žena i LGBTI+ osoba, te da djeluje na najvišem nivou kompetentnosti, integriteta i odgovornosti. Profesionalizam omogućava organizaciji da efikasno upravlja složenošću zagovaranja, podizanja svijesti i donošenja promjene, dok takođe služi kao model partnerima u borbi za ravnopravnost i pravdu.

Vrijednost kvaliteta u Sarajevskom otvorenom centru naglašava posvećenost izvrsnosti, efektivnosti i odgovornosti u svim aspektima našeg rada. Pristup fokusiran na kvalitet osigurava da se organizacija ne samo zalaže za promjene, nego i implementira programe i usluge koje imaju trajan, pozitivan utjecaj na živote žena i LGBTI+ osoba, dok zadržava povjerenje i podršku zainteresovanih strana i partnera. Prihvatajući princip kvaliteta, Sarajevski otvoreni centar kao feministička organizacija ima za cilj pružiti ženama i LGBTI+ osobama pravedne i sveobuhvatne usluge. Ovaj pristup ne samo da poštuje prava i dostojanstvo pojedinaca_ki već doprinosi i širem cilju postizanja ravnopravnosti i socijalne pravde.

Intersekcionalnost kao feministički princip i organizacijska vrijednost je ključna za prepoznavanje složenosti opresije i osiguravanja da su zagovarački napori zaista inkluzivni i efikasni u rješavanju problema svih osoba, bez obzira na njihove kompleksne identitete. Priznavanjem intersekcionalnosti različitih oblika diskriminacije, Sarajevski otvoreni centar može bolje zagovarati prava svih osoba, bez obzira na različitost njihovih identiteta, i raditi na stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva.

Aktivizam je pokretačka snaga naše organizacije. Kroz svoj rad osnažujemo pojedince_ke i agente_ice promjena da se zauzmu za svoja prava i propituju opresivne sisteme i norme. Kao katalizator promjena i glas za marginalizirane, Sarajevski otvoreni centar može igrati ključnu ulogu u unaprjeđenju ravnopravnosti žena i LGBTI+ osoba u društvu. Aktivizam je temeljni feministički princip koji podrazumijeva poduzimanje akcija, zalaganje za promjene i propitivanje statusa quo kako bi se napravio napredak u rodnoj ravnopravnosti i pravima žena i LGBTI+ osoba.

Solidarnost kao feministički princip naglašava ideju da je napredak u rodnoj ravnopravnosti, pravima žena i LGBTI+ osoba zajednički napor. Vrijednost solidarnosti odražava našu posvećenost zajedničkom radu sa različitim partnerima da stvorimo inkluzivnije, pravednije i ravnopravnije društvo. Njegovanjem saradnje, partnerstva i savezništva Sarajevski otvoreni centar može bolje odgovoriti na višestruke izazove s kojima se žene i LGBTI+ osobe suočavaju i tako utjecati na pozitivne promjene na širem nivou.

Dostignuća

Ažurirano u januaru 2024. za rezultate postignute u periodu 2021-2023

Iniciranje i zagovaranje zakonodavnih izmjena i politika

 • Napravili smo izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kako bismo ga uskladili sa Istanbulskom konvencijom i regulisali govor mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta
 • Kontinuirani napori SOC-a doveli su do napretka u zagovaranju za pravno priznavanje i zaštitu prava istospolnih partnerstava
 • Vlada FBiH je u junu 2023. godine usvojila izvještaj s javne rasprave koja se održala u decembru 2022. godine i naložila nadležnim ministarstvima da formiraju radnu grupu za izradu Zakona o istospolnim partnerstvima u FBiH
 • Pokrenut je institucionalni dijalog o pravnom statusu istopolnih zajednica u Republici Srpskoj
 • Podnijeli smo amandmane na Nacrt zakona o slobodi okupljanja u Kantonu Sarajevo, sa fokusom na usklađivanje sa međunarodnim standardima i otklanjanje prepreka za organizatore LGBTI protesta i okupljanja
 • Uspostavili smo neformalnu saradnju sa raznim javnim kulturnim institucijama i prostorima (Filmski centar Sarajevo, Bosanski kulturni centar, Pozorište mladih Sarajevo, Omladinski centar Skenderija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine) uprkos oklijevanju mnogih javnih prostora i institucija, i njihovom odbijanju da obezbijede prostor za LGBTIQ kulturne i aktivističke događaje
 • Potpisan je Memorandum o saradnji sa sarajevskom Akademijom scenskih umjetnosti i Historijskim muzejom BiH za korištenje njihovog prostora za LGBTIQ događaje

Rad na pravima trans osoba

 • Stvorili smo podržavajuću zajednicu transrodnih osoba i njihovih roditelja, njegujući njihovo osnaživanje i aktivno ih uključujući u naše zagovaračke napore. Zajedno stvaramo pravu razliku u životima ovih izvanrednih pojedinaca_ki i njihovih porodica
 • S ponosom ističemo da smo kreirale_i dokument koji daje jasne smjernice institucijama za pravno priznavanje rodnog identiteta u skladu s trenutno važećim zakonima u BiH
 • Ostvarili smo blisku saradnju s predstavnicima/cama ministarstava zdravstva, zavoda za zdravstvo, MUP-ova, te Ministarstva za ljudska prava BiH, koji su neizostavni partneri u ovom nesebičnom zagovaračkom procesu za prava trans osoba
 • Pokrenule_i smo čak 5 inicijativa kao rezultat našeg predanog zagovaranja i saradnje s važnim zdravstvenim ustanovama. Ove inicijative obuhvataju promjene i dopune zakona, odluka, pravilnika u oblasti zdravstvene zaštite, izradu stručnih smjernica, te razradu trenutno važećih propisa o administrativnoj promjeni oznake spola u ličnim dokumentima i to u dijelu koji se odnosi na medicinsku dokumentaciju i tumačenje medicinske dokumentacije

Podrška i jačanje LGBTIQ zajednice

 • 84 osobe iz LGBTI zajednice dobile su neki oblik pravnog savjetovanja
 • 26 osoba iz LGBTI zajednice su odlučile poduzeti daljnje korake unutar institucija kako bi se suočile s kršenjem svojih ljudskih prava i dobile pristup pravdi
 • U 8 slučajeva koje SOC vodi pred sudovima BiH, a koji se tiču socio-ekonomskih prava vezanih uz nemogućnost sklapanja partnerstava u BiH, diskriminaciju u pružanju usluga i poticanje na diskriminaciju, LGBTI osobe besplatno ostvaruju značajne koristi i pristup pravdi kroz pravosudni sistem
 • 82 osobe iz LGBTI zajednice dobile su konkretne savjete i smjernice za poboljšanje svog položaja i kvaliteta života kroz usluge vršnjačkog savjetovanja
 • 102 osobe iz LGBTI zajednice aktivno su sudjelovale u terapijskim sesijama i besplatno ostvarile značajnu psihosocijalnu podršku i boljitak u mentalnom zdravlju kroz naš referalni sistem i partnersku organizaciju Krila nade
 • 200 osoba iz LGBTI zajednice aktivno je sudjelovalo u programima osnaživanja i primilo psihosocijalnu podršku i savjetovanje putem partnerskih organizacija SOC-a u Tuzli, Prijedoru, Zenici, Bijeljini, Mostaru i Sarajevu, zahvaljujući finansijskoj podršci SOC-a
 • 7 trans osoba je hrabro podijelilo svoja iskustva s javnošću, doprinoseći značajno boljitku i aktivno sudjelujući u promicanju razumijevanja prema osobama drugačijeg rodnog identiteta
 • 7 osoba koje su u istospolnim partnerstvima aktivno se uključilo u javne kampanje i događaje posvećene pitanjima zakonske regulacije istospolnih partnerstava, donoseći vrijedan doprinos promicanju prava i aktivno sudjelujući u razgovorima s javnosti
 • Organizirali smo 6 različitih vrsta događaja na kojima su aktivno sudjelovali i članovi porodica osoba iz LGBTI zajednice, gradeći solidarnost, razumijevanje i podršku
 • Organizirali smo 3 izdanja festivala queer umjetnosti i aktivizma Kvirhana
 • Preko LGBTIQ 1410 osoba aktivno je učestvovalo u našim događajima, uključujući radionice s lokalnim aktivistima, treninge mentalnog zdravlja i druženja za istospolne parove

Edukacija i saradnja sa relevantnim institucijama i profesionalcima_kama

 • Organizovali smo niz događaja i edukativnih programa/treninga koji su se bavili različitim pitanjima koja se tiču ​​ljudskih prava žena i LGBTI osoba. Događajima je prisustvovalo 20 advokata_ica, 74 tužioca_teljica, sudije_tkinja i advokata_ica, 18 medicinskih stručnjaka_inja, 59 stručnjaka_inja iz javnih ustanova kao što su centri za mentalno zdravlje i centri za socijalni rad, 19 državnih službenika_ca, 20 policajaca_ki i 11 političara_ki
 • Imenovano je 16 kontakt osoba u devet kantonalnih tužilaštava, kao i u okružnim javnim tužilaštvima. Ove osobe su na raspolaganju svakoj LGBTI osobi kojoj je potrebna pomoć u prijavljivanju zločina iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta
 • U saradnji sa nekoliko akademskih institucija i organizacija (Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet, Akademija scenskih umjetnosti, Burch Internacionalni univerzitet i Udruženje studenata medicine u BiH BoHeMSA), SOC je organizovao predavanja za studente_ice o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i feminizmu

Saradnja, podrška i jačanje organizacija, inicijativa i aktivista_kinja

 • Učestvovali_e smo u radu sedam podtematskih grupa za zagovaranje u okviru postojećih mreža/koalicija
 • Pokrenuli smo i koordiniramo neformalnu koaliciju organizacija civilnog društva posvećenu radu na pravu na slobodu mirnog okupljanja i fokusiranju na izmjene postojećeg zakonodavstva u ovoj oblasti
 • Nastavljamo jačati Inicijativu za monitoring evropskih integracija BiH, koja broji 23 članice, kroz izgradnju kapaciteta i koordinaciju
 • Obučili_e smo i uključili_e 37 organizacija civilnog društva u izvještavanje o stanju ljudskih prava kroz rad u koalicijama
 • LGBTI grupe, uz podršku SOC-a, pokreću inicijative u svojim lokalnim zajednicama – realizirane su tri – u Zenici, Kalesiji i Mostaru
 • Kroz mentorstvo SOC-a, šest lokalnih organizacija iz Zenice, Jajca, Kalesije, Milića, Mostara i Konjica osnaženo je za rad na LGBTIQ pitanjima
 • Neformalna grupa LGBTI aktivista u Banjoj Luci, također je podržana od strane SOC-a i nastavlja da organizuje događaje za LGBTI zajednicu u Banjoj Luci i okolini
 • Partnerske organizacije Centar za ženska prava Zenica i Udruženje žena Seka iz Goražda bile su članice radne grupe za izradu Gender akcionih planova u 3 kantona (BPK, TK i ZDK) koji sadrže mjere za uspostavljanje rodne ravnopravnosti i smjernice za rad sa transrodnim i interspolnim osobama
 • Oformljena je neformalna mreža organizacija civilnog društva koje pružaju usluge psihološkog savjetovanja i psihosocijalne podrške (LGBTInkluzivna mreža)
 • 11 organizacija snažene su za pružanje peer-to-peer i psihosocijalne podrške i LGBTI osobama pružaju ovu vrstu usluga i podrške (Tuzla, Prijedor, Mostar, Bijeljina, Zenica, Sarajevo, Goražde, Banja Luka)
 • SOC je bio aktivan član 8 mreža tako što je inicirao/podržavao kampanje, inicijative, akcije/proteste, koordinirao rad i objavljivao izvještaje

 • Koordinirali smo Inicijativu civilnog društva BiH za UPR i nastavili sa zajedničkim aktivnostima vezanim za izvještavanje i doprinos civilnog društva u praćenju preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR)

Proizvodnja znanja, podizanje svijesti i prisutnost u medijima

 • Provedena su i objavljena dva istraživanja: o porodiljskom odsustvu očeva “Otac na porodiljskom odsustvu” i istraživanje “Socio-ekonomski položaj lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini”
 • Objavljeno je 13 publikacija iz oblasti psihosocijalne i pravne podrške, trans prava, roditeljskog odsustva, slobode okupljanja i udruživanja, evropskih integracija i UPR-a
 • Objavljivali smo i redovne godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBTI osoba i žena, kao i o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija
 • SOC je uspješno proveo deset medijskih kampanja čiji je doseg bio više od 12 miliona
 • Ove kampanje i druge aktivnosti SOC-a medijski su ispraćene, sa ukupno 443 spominjanja SOC-a u medijima
 • Na web stranicama lgbti.ba i soc.ba objavljeno je preko 400 članaka
 • Članovi i članice SOC-a imali_e su 79 medijskih nastupa

Strateški planovi

 1. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2013-2015 (ENG)
 2. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2014-2017 (BHS)
  2.1.
  Dodatak 1 na Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2014-2017; usvojen u martu 2016 (BHS)
 3. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2018-2020 (BHS)
 4. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2021-2023 (BHS)