Novi policy paperi vezani za Zakon o zabrani diskriminacije i strategiju borbe protiv diskriminacije

Desktop-001Diskriminacija je zabranjena Ustavom BiH, ustavima entiteta, međunarodnim ugovorima te nacionalnim zakonodavstvom i drugim relevantnim pravnim aktima. Donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije BiH stvoren je cjelovit pravni okvir koji zabranjuje diskriminaciju po različitim osnovama.

Zakon o zabrani diskriminacije BiH se može ocijeniti kao kvalitetan instrument za utvrđivanje diskriminatornih radnji kao i propisivanje sankcija za izvršitelje. Iako je Zakon kao takav omogućio pristup pravdi na jednostavniji i efikasniji način, njegova implementacija nije zadovoljavajuća prema tvrdnjama stručnjaka.

U policy paperu Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije – izazovi i mogućnosti za napredak u Bosni i Hercegovini ponuđeno je viđenje stručnjaka koji zagovaraju donošenje sveobuhvatne strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije a što bi nadalje moglo da posluži kao mobilizator šireg društvenog odgovora na izazove diskriminacije, te osiguralo bolju sprovedbu Zakona i veći obim zaštite ljudskih prava.

S obzirom na orijentiranost BiH ka pristupanju Evropskoj uniji, kao i preuzimanje standarda EU koji bi osigurali bolju zaštititu protiv diskriminacije, autori Goran Selanec i Tena Walter Šimonović su uradili analizu usklađivanja Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU u policy paperu Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU – Stručna analiza usklađenosti. Usklađivanje nacionalnog antidiskriminacijskog zakonodavstva sa acquis communautaireom je neophodno što uključuje njegovo tumačenje i primjenu u skladu sa pravom EU, a iz ove analize možete saznati koje su osnovne karakteristike i specifičnosti prava EU, te koji je njegov značaj za nacionalno antidiskriminacijsko pravo.