Narandžasti izvještaj 5 – Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u BiH u periodu 2016–2019. godine

Nakon trogodišnje pauze, ponovo objavljujemo Narandžasti izvještaj, izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj pokriva pitanja nasilja nad ženama, ratnog seksualnog nasilja, seksualnih i reproduktivnih prava, usklađivanja privatnog i poslovnog života i političke participacije žena te položaja žena i rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja, tržišta rada i sporta.

Narandžasti izvještaj 5 – Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u periodu 2016–2019. godine rezultat je rada članica tima Sarajevskog otvorenog centra na ljudskim pravima žena i rodnoj ravnopravnosti. Ovim izvještajem prikazan je pravni i institucionalni okvir kreiran da osigura ravnopravnost spolova u bh. društvu te njegovi nedostaci koji dovode do kršenja ljudskih prava žena i date su konkretne preporuke za njegovo unapređenje.

Autorice: Delila Hasanbegović, Amina Dizdar, Nejra Agić

Publikacija na B/H/S jeziku: Narandžasti izvještaj 2016. – 2019.

Publikacija na engleskom jeziku: Orange report 2016-2019