Kratki pregled predavanja: Feministička škola 14. april 2018.

U subotu, 14.04.2018. godine počela je Feministička škola Žarana Papić, sa četvrtom generacijom polaznica. Školu je otvorilo predavanje Modula 1 – Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija, čija je voditeljica, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila o feminističkim studijama i njihovom odnosu sa normiranim i akademskim znanjem. Predavanje je počelo povijesnim osvrtom na sporadično obrazovanje žena, i konstatacijom da je obrazovanje žena glavna pretpostavka da bi mogle da pokažu svoje sposobnosti i postanu ekonomski i svakako nezavisne, ali i da ravnopravno učestvuju u političkom životu – budu politički subjekti i dobiju političku moć. Ipak, primijećeno je da je obrazovanje, umjesto da postane osnova daljeg intelektualnog i svakog drugog djelovanja žena, postalo način reprodukcije represivnog, patrijarhalno definisanog, diskursa moći. Kroz povezivanje aktivizma i teorije, Jasmina je sasvim kratko predstavila historijski pregled javljanja određenih studija – ženskih, feminističkih, rodnih i ostalih te sa učesnicama pokušala odgovoriti na pitanja kako obrazovanje i znanje mogu postati i mjesto sopstvene de/konstrukcije, i kakve su pozicije i perspektive feminističkih i ostalih studija u formalnom obrazovanju. 

Drugo predavanje je održala Nermina Trbonja aktivistkinja i magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja i udruživanja. Bilo je riječi o zahtjevima za političkim i drugim slobodama i kratko o tri vala feminizma. Nermina je predavanje počela definiranjem samog pojma feminizam, zatim kontekstualiziranjem feminizma kao društvenog pokreta, ali i filozofskog pristupa kritičkom mišljenju stvarnosti. Istaknuto je da feminizam nije jedan te da ima mnogo pravaca feminizama (otvorena je debata o tome treba li femizam rasparčavati ili ga shvatati kao jedinstven pokret), kao i da stvaramo i koristimo feminističku epistemologiju (znanje/nauku), feminističku teoriju, feministički aktivizam, feminističke ideologije, kao i feminističku etiku djelovanja za postizanje jednakosti marginaliziranih skupina u društvu.

Naredna predavanja su u subotu 21. aprila. Adriana Zaharijević će predavati na temu Uvod u feminističku historiju, a Sandra Zlotrg o feminističkoj lingvistici.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).