Konkurs za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

K O N K U R S

za upis četvrte generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

u 2018. godini

Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.

Predavačice/predavači i moduli: Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Prvi modul je Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija; drugi modul je Država, zakon i javne politike; treći modul je Kultura i ideologija.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Prijava za Školu se vrši preko e-maila (na adresu [email protected]), u kojem osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 200 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju sredinom marta.

Izvođenje nastave:

Nastava će se izvoditi od aprila do juna (10 sedmica), subotom po 4 sata, od 10h do 14h, na BHS jeziku. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanja. Nastava će se izvoditi u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da sarađuju sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu: 09. mart 2018.

Prijave se šalju mailom na adresu [email protected]. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovog e-maila ili preko telefona 033/551 000. Više o dosadašnjim Feminističkim školama, kao i uopšte o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).